[NL-E] Audrey Hepburn bezoekt Nederland (1954)


A los 18 años, en su debut como actriz - Dutch in Seven Lessons (1948)


En Desayuno con diamantes (Breakfast at Tiffany's) de Blake Edwards, 1961


Como 'Embajadora de buena voluntad' de la UNICEF en Mehal Meda, Etiopía

Audrey Hepburn (Elsene, België), 4 mei 1929 – Tolochenaz (Zwitserland), 20 januari 1993) was een in België geboren, Nederlands-Britse actrice en filantrope.

Audrey Hepburn (Ixelle-Elsene, municipio de Bruselas- Bégica), 4 de mayo de 1929 – Tolochenaz (Suiza), 20 de enero de 1993) fue una actriz y filántropa holandesa-británica, nacida en Bélgica.

> Enlace a Audrey Hepburn en Wikipedia neerlandesa

> Enlace a Audrey Hepburn en Wikipedia española

Audrey Hepburn visita los Países Bajos (1954)

Audrey Hepburn bezoekt Nederland (1954)

[Transcriptie: Mathilde van Doorne]

Audrey Hepburn is in Nederland aangekomen. Samen met haar echtgenoot Mel Ferrer arriveerde ze op Schiphol. Ze werd daar begroet door bestuursleden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers, die zij komt helpen bij de geldinzameling voor een grootscheeps bouwplan.

En daarna werd ze bijna onder de voet gelopen door een leger persvertegenwoordigers dat het grootste was dat Schiphol in jaren had gezien.

Er was nog een tweede leger op het vliegveld. Dat bestond uit enige duizenden scholieren, die de herfstvakantie benutten om de jonge actrice van Nederlandse afkomst op hun jeugdig, uitbundige manier te huldigen.

Alvorens ze haar vierdaagse tournee door ons land begon, was er een persconferentie in Amsterdam, waar Audrey op uiterst charmante wijze de meest uiteenlopende vragen beantwoordde. De fotografen lagen al die tijd aan haar voeten. Het waren vragen over toneel, over film en ballet, over haar toekomstplannen, maar tijdens deze bijeenkomst vergat zij niet te spreken over het doel van haar bezoek.

Hoewel ik heel gelukkig ben weer in Holland te zijn, waar ik alleen de mooiste herinneringen aan heb, zou ik u wel willen zeggen dat ik hier niet gekomen ben voor een vakantie noch voor publiciteit. Ik ben gekomen hier om nog eens de aandacht te vestigen op één van de mooiste organisaties in dit land: de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.

Ik doe dit van ganser harte omdat het werk van de Bond zo mooi en nuttig is, maar vooral zo heel belangrijk. Ik hoop dat u even als ik, daarvoor al uw krachten zult willen inspannen, zodat deze oorlogsslachtoffers, zo goed als onder de omstandigheden mogelijk is, geholpen zullen worden.

Diezelfde avond waren Audrey en haar man eregasten tijdens een studentenfeest in Amsterdam. Audrey zelf was er natuurlijk het middelpunt van. Aan het slot van de avond werd ze naar voren geroepen om de eerste cheque in ontvangst te nemen ter bate van de oorlogsgewonden. En ze deed dat op een manier die aller harten veroverde.

Het drukke programma dat Audrey Hepburn moest afwerken, voerde haar ook naar Heemstede, waar ze een ongedwongen bezoekje bracht aan de secretaris van de Nederlandse Bond van Militaire Oorlogsslachtoffers, de heer Prins.

De sigaret die de heer Prins Audrey aanbood, wilde ze liever niet accepteren. Toch voelde ze zich dadelijk zo op haar gemak, dat zij de koffie voor haar gastheer verzorgde, die - nemen wij aan - in zijn hele leven nog niet zo een lekker ‘bakje troost’ had gedronken.

Audrey toonde dat ze nog steeds verrukt kon zijn van haar eigen foto’s. Ze had veel plezier om de opnamen die tijdens haar bezoek aan Nederland werden gemaakt.

De papier-machépoppen, die door mevrouw Prins in vrije uurtjes werden vervaardigd, trokken uiteraard de belangstelling van Audrey’s echtgenoot Mel Ferrer, de poppenkastbaas uit de film Lili.

De zoon des huizes maakte ten slotte een paar herinneringsfoto’s van dit bezoek. Audrey bezocht ook nog de oorlogsveteranen in het revalidatiecentrum Aardenburg. Een beetje onwennig deed ze de eerste worp voor een rolstoelnetbalwedstrijd.
 

Ze volgde het spel met belangstelling. Evenals later de voorlichting over de in Aardenburg toegepaste revalidatiemethoden, die zij kreeg tijdens haar rondgang door de barakken en werkplaatsen.

Hartelijk werden Audrey en Mel Ferrer bedankt voor een geschenk dat ze zelf hadden gekregen, maar dat zij aan de mannen hier weer wegschonken. Tijdens de vijf dagen van haar bezoek, zorgde Audrey ervoor dat er een bedrag van 50.000 gulden binnenkwam. Genoeg om de grond te kunnen kopen, waarop de speciale woningen voor de oorlogsveteranen zullen verrijzen.

Audrey Hepburn visita los Países Bajos (1954)

 

Audrey Hepburn ha llegado a los Países Bajos. Junto a su marido, Mel Ferrer, aterrizó en el aeropuerto de Schiphol. Allí fue saludada por miembros de la directiva de la Liga Neerlandesa de Militares Víctimas de la Guerra, a quienes viene a ayudar en una colecta para un proyecto arquitectónico a gran escala.

Y luego fue casi arrollada por un ejército de representantes de la prensa que era el más grande que Schiphol había visto en años.

Y aun había otro ejército en el aeropuerto. Se componía de algunos miles de escolares, que aprovechan las vacaciones de otoño para homenajear a su manera jovial y efusiva a la joven actriz de procedencia holandesa.

Antes de que comenzara su gira de cuatro días por nuestro país, hubo una conferencia de prensa en Ámsterdam, donde Audrey respondió de forma absolutamente encantadora a las preguntas más diversas. Los fotógrafos estaban allí todo el tiempo a sus pies. Fueron preguntas sobre el teatro, el cine y ballet, sobre sus planes para el futuro, pero durante este encuentro no se olvidó de hablar del propósito de su visita.

Aunque estoy muy feliz de estar de nuevo en Holanda, de la que tengo solo los más bellos recuerdos, quisiera decirles que no he venido aquí por vacaciones ni por publicidad. He venido aquí para poner el foco una vez más sobre una de las organizaciones más bellas de este país: la Liga de Militares Víctimas de Guerra de los Países Bajos.

Lo hago de todo corazón porque el trabajo de la Liga es tan bonito y útil, pero ante todo tan importante. Confío en que ustedes tanto como yo, querrán poner en ello todas sus fuerzas, para que se ayude a estas víctimas de la guerra tan bien como las presentes circunstancias lo permitan.

Esa misma tarde Audrey y su marido fueron invitados de honor durante una fiesta estudiantil en Ámsterdam. Naturalmente, la propia Audrey fue el centro de la misma. Al término de la velada se requirió su presencia para recibir el primer cheque a beneficio de los heridos de guerra. Y lo hizo de una forma que conquistó los corazones de todos.

El apretado programa que Audrey Hepburn había de cumplir la llevó también a Heemstede, donde realizó una visita informal al secretario de la Liga de Militares Neerlandeses Víctimas de la Guerra, el señor Prins.

El cigarrillo que el señor Prins ofreció a Audrey, prefirió no aceptarlo, aunque se sintió inmediatamente tan a gusto que se encargó de servir el café a su anfitrión, quien –suponemos– en toda su vida nunca había bebido una taza de café tan rica.

Audrey mostró que aún era capaz de disfrutar de lo lindo con sus propias fotos. Lo pasó muy bien con las tomas que se realizaron durante su visita a los Países Bajos.

Los muñecos de papel maché que había confeccionado la señora Prins en su tiempo libre, atrajeron desde luego la atención del marido de Audrey, Mel Ferrer, el titiritero de la película Lilí.

Para finalizar, el hijo de los anfitriones hizo algunas fotos en recuerdo de esta visita. Además, Audrey visitó también a los veteranos de guerra del centro de rehabilitación de Aardenburg. Un poco torpemente, hizo el saque de honor de un partido de netball en silla de ruedas.

Siguió el juego con interés, al igual que más tarde la explicación sobre los métodos de rehabilitación aplicados en Aardenburg, que le fue impartida durante su recorrido por los barracones y talleres.

De corazón les dieron las gracias a Audrey y Mel Ferrer por un regalo que ellos mismos habían recibido, pero que donaron a su vez a los hombres de la residencia. Durante los cinco días de su visita, Audrey consiguió recaudar la cantidad de 50.000 florines. Suficiente para poder comprar los terrenos sobre los que se levantarán viviendas para los veteranos de guerra.

Audrey Hepburn con 18 años, en su debut como actriz en ‘Dutch in Seven Lessons’ (1948)

Audrey Hepburn hablando en 5 idiomas