[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2019: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Nederlands)

Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Frans)

Kersttoespraak koning Filip – 2019 (Duits)

Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2019

Dames en heren,

Kerstmis en de eindejaarsfeesten zijn voor de meesten van ons een tijd van vreugde. Een tijd van warm weerzien. De Koningin en ik zijn blij voor al wie die momenten van waar geluk met hun naasten kunnen delen. Maar we denken ook aan de mensen voor wie het leed of de eenzaamheid tijdens de feestdagen nog zwaarder wegen. En we zijn dankbaar voor wie zich met hart en ziel inzet om ze te steunen en moed te geven.

We beleven een scharnierperiode. Ons sociaaleconomisch model en onze benadering van het milieu worden in vraag gesteld. Velen van ons raken zo hun houvast kwijt. Daarom mogen we niet aan de kant blijven staan, minder dan ooit. Dit is niet de tijd om op te geven.

We kennen ze zeer goed, de uitdagingen waarvoor we staan: voor onze samenleving, voor de planeet. We blijven zeggen dat ze dringend moeten worden aangepakt. En grotendeels weten we ook wat de oplossingen zijn. De vraag is, hoe we die in concrete actie kunnen omzetten.

Alles is een kwestie van attitude.

Om zaken te kunnen veranderen, moet je er eerst in geloven en ernaar handelen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden. Ons gedrag heeft ook gevolgen voor de anderen. We moeten dat beter beseffen. Laten we niet toegeven aan het kortetermijnhandelen. En voor de lange termijn gaan. Voor oplossingen, waarvan we misschien niet zelf de vruchten zullen kunnen plukken – maar die de volgende generaties ten goede zullen komen.

Je moet ook willen zien en horen. We kunnen niet onverschillig blijven tegenover onrecht, armoede, uitsluiting. Of tegenover het geweld dat ons in vele gedaanten omringt: verborgen binnen het gezin, sluipend in het misbruik van alcohol en drugs, vooral bij jongeren, vals in roddels en kwaadsprekerij, maar ook duidelijk zichtbaar in woorden die veroordelen of in een vernietigend gebaar.

Laten we ons ook bewust zijn van onze collectieve sterkte. De kracht van allen die niet berusten in de zaken zoals ze zijn. En ook die stille kracht die schuilt in het discrete maar doeltreffend handelen van al onze medeburgers die zich inzetten voor een meer menselijke samenleving.

Tot slot – om te kunnen bouwen op al die energie en creativiteit die in het land leeft, hebben we nood aan een constructieve ingesteldheid, die ons verenigt rond gemeenschappelijke projecten.

Het is wel van wezenlijk belang dat zo snel mogelijk een volwaardige federale regering wordt gevormd, die evenwichtige beslissingen kan nemen, die eensgezind en standvastig worden gedragen. Dat is wat wij nu allemaal verwachten.

Dames en heren,

Uiteindelijk krijgen we de toekomst waarin we zelf geloven.

Voor haar achttiende verjaardag heeft onze dochter Elisabeth samen met haar leeftijdsgenoten hun geloof in de toekomst uitgesproken. We hebben toen scherpzinnige jongeren gehoord, die zich ten volle willen inzetten.

Met hen geloof ik in het enorme potentieel van ons land, in ons gezamenlijk vermogen om de voor ons liggende uitdagingen aan te gaan. Op voorwaarde dat we onze krachten bundelen en eenheid in verscheidenheid brengen, met respect voor de overtuiging van eenieder.

De Koningin en ik wensen u een mooie Kerst en een gelukkig nieuw jaar.

Mensaje de navidad del rey Felipe (de Bélgica) 2019

Señoras y señores:

La Navidad y las fiestas de fin de año son para la mayoría de nosotros un tiempo de alegría. Un tiempo de reencontrarnos en el cariño. La reina y yo nos alegramos por todos los que pueden compartir esos momentos de verdadera felicidad con sus allegados. Pero también pensamos en las personas para las que pesan aún más el dolor o la soledad durante las fiestas. Y estamos agradecidos a quienes se esfuerzan en cuerpo y alma por apoyarlos y darles ánimos.

Estamos viviendo un periodo de transición. Se cuestionan nuestro modelo socioeconómico y nuestro enfoque del medio ambiente. Así, muchos de entre nosotros pierden aquello que les daba seguridad. Por eso no podemos quedarnos a un lado, menos que nunca. Este no es el momento de rendirse.

Los conocemos muy bien, los retos a los que nos enfrentamos: por nuestra sociedad, por el planeta. Seguimos diciendo que hay que abordarlos urgentemente, y en gran medida sabemos también cuáles son las soluciones. La pregunta es cómo podemos traducirlas en acciones concretas.

Todo depende de nuestra actitud.

Para poder cambiar las cosas primero has de creer en ello y actuar en consecuencia. Todos somos responsables de nuestros actos. Nuestra conducta tiene también consecuencias para los otros. Tenemos que comprenderlo mejor. No nos rindamos al cortoplacismo y apostemos por el largo plazo. Por soluciones cuyos frutos quizá no podremos recoger nosotros mismos – pero que beneficiarán a las próximas generaciones.

También hay que desear ver y oír. No podemos permanecer indiferentes ante la injusticia, la pobreza o la exclusión. A ante la violencia que nos rodea de múltiples maneras: escondida en el seno familiar, insidiosa en el abuso del alcohol y las drogas, sobre todo entre los jóvenes, traicionera en los rumores y habladurías, pero también explícita en el lenguaje que juzga o en un gesto que destruye.

Seamos conscientes también de nuestra fuerza colectiva.  La fuerza de todos los que no se conforman con las cosas tal como son. Y también de esa fuerza silenciosa que se esconde en la acción discreta pero efectiva de todos nuestros conciudadanos que se esfuerzan por lograr una convivencia más humana.

Por último – para poder servir de base a toda esa energía y creatividad que vive en el país, necesitamos un espíritu constructivo que nos una alrededor de proyectos comunes.

Es de suma importancia que se forme lo antes posible un gobierno federal de pleno derecho, que pueda tomar decisiones equilibradas, que se lleven a cabo de forma unánime y firme. Esto es lo que todos deseamos ahora.

Señoras y señores:

A la postre tendremos el futuro en el que nosotros mismos creamos.

Con motivo de su decimoctavo cumpleaños, nuestra hija  Elisabeth, junto a sus coetáneos, ha expresado su fe en el futuro. Hemos escuchado entonces a una juventud lúcida y dispuesta a aportar lo mejor de sí misma.

Junto con ellos, creo en el enorme potencial de nuestro país, en nuestra capacidad conjunta para enfrentarnos a los desafíos que nos aguardan. Con la condición de que juntemos nuestras fuerzas y busquemos la unión en la diversidad, con respeto por las convicciones de cada uno.

La Reina y yo les deseamos una feliz Navidad y un feliz y próspero año nuevo.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander – 2019

Kersttoespraak Koning Willem-Alexander (van Nederland) 2019

Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.

Onze Nederlandse taal, onze democratie,
de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,
samen stand houden tegen het water,
de feestdagen die we samen vieren,
de gezelligheid…

En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.

Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.

Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.
.

Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.

Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.
.

Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.

Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.

Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.

Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.
Ambtenaren en rechters.
Boeren, bouwers en biologen.

Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.

En toch…

In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. ‘Doe ik het wel goed?’ ‘Maak ik de juiste keuzes?’ ‘Ben ik wel echt gelukkig?’

Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.

Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.
.

In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.

Maar niemand is perfect.
Gelukkig maar.

Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.

Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.

Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’.

Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

Mensaje de navidad del rey Willem-Alexander (de los Países Bajos) 2019

Los neerlandeses pueden ser muy distintos unos de otros, pero quien pregunte  ala gente por qué se sienten unidos a los Países Bajos, recibe de forma espontánea las mismas respuestas:

Nuestro idioma neerlandés, nuestra democracia,
la igualdad de todos, sin importar su sexo u orientación sexual,
nuestra lucha común contra el agua,
las festividades que celebramos juntos,
la cordialidad…

Y hay sobre todo una palabra que aparece una y otra vez: libertad. La libertad es la llama que arde en todos los corazones neerlandeses. Suena poético, pero hace justicia a lo que veo a mi alrededor.

Me llama la atención con cuánta intensidad se vive esa libertad. Ahora que celebramos los 75 años desde la Liberación, encuentro a mucha gente que me dice lo que significa ese concepto para ellos.

Luchadores de la resistencia de más de noventa años que lucharon por ella en la guerra. Y para ello pusieron todo en juego. Sus vidas han sido marcadas por ello.

Pero también jóvenes que están contentos de vivir en un país libre.

La libertad nunca es gratuita. Siempre requiere algo de nosotros: confianza en los demás, sentido común,  la disposición a dejar espacio para los otros. Todo aquel que profundice en lo que es la libertad comprende por qué la tolerancia es tan importante. Si amenazamos a la gente que tiene una opinión distinta de nosotros, socavamos precisamente lo que nos es tan querido.

Para ser libres tenemos que permitir los pensamientos contrarios. En nosotros y en los demás.

La libertad supone también inevitablemente elegir. En nuestra propia vida y en la común. No es sencillo, pero lo hacemos lo mejor posible. Por opuestas que sean las posiciones, una y otra vez se logran encontrar soluciones. Esa destreza para hablar con los demás y a veces ceder un poco, la vamos a necesitar sin duda también en el futuro.

Un poco de distancia ayuda a ver las cosas en perspectiva. Muchos compatriotas que viven en el extranjero descubren de forma retroactiva lo bien que está organizado nuestro país. Los Países Bajos sigue siendo uno de los países más exitosos del mundo. Detrás de ese éxito están personas como usted y como tú. Millones de profesionales y voluntarios que, también en circunstancias difíciles, dan juntos lo mejor de sí mismos.

Docentes, policías, médicos y enfermeros.
Funcionarios y jueces.
Campesinos, constructores y biólogos.

Aunque a veces las emociones puedan estar a flor de piel, los neerlandeses tienen la sensación de pertenecer a una comunidad. Esa es nuestra gran fuerza, que contribuye no solo a un país que avanza a buen ritmo, sino también a un país en el que la gente en términos generales es feliz.

Y sin embargo…

En estos días del año, ahora que la Navidad trae algo de tranquilidad al ajetreo de la vida cotidiana, pueden surgir también las dudas. ‘¿Estaré haciendo bien las cosas?’ ‘¿Tomo las decisiones adecuadas?’ ‘¿Soy verdaderamente feliz?’

Esa lucha por ser feliz es valiosa, pero no puede convertirse en una obsesión.

También hay un lugar para la tristeza. Y también hay un lugar para las dudas y los sentimientos de soledad. También los fracasos y las adversidades son parte de la vida.

Al perseguir la felicidad y el éxito podemos a veces vivir solo para el futuro. Como seres libres, queremos conseguir lo mejor de la vida, y nos lo reprochamos si no lo logramos. Nos miramos en el espejo de los otros, ponemos el listón alto y nos gusta mostrar al mundo una versión perfecta de nosotros mismos. Como si la inseguridad y las imperfecciones fueran tabú.

Pero nadie es perfecto.
Afortunadamente.

También se lo digo a los jóvenes. No te agobies demasiado si alguna vez las cosas salen mal. Date un poco de espacio. No pasa nada.

La felicidad no se puede forzar. Es intangible y llega de repente, como un regalo del cielo.

Si pensamos en lo que nos hace más felices, casi todo el mundo da la misma respuesta: la gente a mi alrededor. La familia y los amigos, y también gente que quizá apenas conoces y que simplemente son amables contigo.

La felicidad está en nuestra vinculación con los demás. Por tanto, no nos soltemos unos de otros. Escuchémonos y mostremos comprensión. Consolémonos y démonos ánimo. Es una ayuda cuando alguien te mira y te dice: ‘está bien’.

Con nuestra escucha, la mano tendida o con un brazo al hombro damos a los demás el regalo más bonito que un ser humano puede dar a otro. No solo en esta Navidad, sino también después.

Les deseo a todos –allá donde se encuentren y cualesquiera que sean sus circunstancias personales– una feliz Navidad.

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2019

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2019

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela , 24.12.2019

B​uenas noches,

Hace cinco años tuve el honor, por primera vez como Rey, de felicitaros la Navidad y de transmitiros un mensaje de afecto y buenos deseos para el nuevo año. Un mensaje también de compromiso con mi vocación de servir a España con lealtad, responsabilidad y total entrega.

Por tanto, os agradezco que me permitáis nuevamente compartir con vosotros unos minutos en esta noche tan especial. Y lo primero que quiero hacer, naturalmente, es desearos —junto a la Reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía— la mayor felicidad y paz en estos días en los que nos reunimos con nuestras familias y seres queridos.

Y en estas horas queremos tener un recuerdo muy especial con todo nuestro cariño para las familias y personas más afectadas y que más han sufrido –incluso trágicamente– las consecuencias de las inundaciones y las riadas que se han producido en España durante los últimos días, como lo fueron otras muchas a lo largo del año.

Se dice –y es verdad– que el mundo no vive tiempos fáciles. Quizás nunca lo sean del todo; pero los actuales son, sin duda, tiempos de mucha incertidumbre, de cambios profundos y acelerados en muchos ámbitos que provocan en la sociedad preocupación e inquietud, tanto dentro como fuera de nuestro país: La nueva era tecnológica y digital, el rumbo de la Unión Europea, los movimientos migratorios, la desigualdad laboral entre hombres y mujeres o la manera de afrontar el cambio climático y la sostenibilidad, entre otras…, son cuestiones, en fin, que están muy presentes y condicionan ya de manera inequívoca nuestras vidas.

Y junto a todo ello, la falta de empleo —sobre todo para nuestros jóvenes— y las dificultades económicas de muchas familias, especialmente aquellas que sufren una mayor vulnerabilidad, siguen siendo la principal preocupación en nuestro país. Es un hecho que en el mundo —y también aquí—, en paralelo al crecimiento y al desarrollo, la crisis económica ha agudizado los niveles de desigualdad.

Así mismo, las consecuencias para nuestra propia cohesión social de la revolución tecnológica a la que me he referido antes, el deterioro de la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones, y desde luego Cataluña, son otras serias preocupaciones que tenemos en España.

Ahora, después de las elecciones celebradas el pasado 10 de noviembre, nos encontramos inmersos en el procedimiento constitucional previsto para que el Congreso de los Diputados otorgue o deniegue su confianza al candidato propuesto para la Presidencia del Gobierno. Así pues, corresponde al Congreso, de acuerdo con nuestra Constitución, tomar la decisión que considere más conveniente para el interés general de todos los españoles.

Os decía al principio que no vivimos tiempos fáciles; pero también creo que, por eso precisamente, debemos tener más que nunca una confianza firme en nosotros mismos y en España, que siempre ha sabido abrirse camino cuando hemos afrontado el futuro con responsabilidad, con generosidad y rigor; con determinación, pero también con reflexión y serenidad. Y tenemos razones sobradas para tener esa confianza.

El progreso de un país depende, en gran medida, del carácter de sus ciudadanos, de la fortaleza de su sociedad y del adecuado funcionamiento de su Estado.

El pasado 19 de junio tuve el gran honor de condecorar con la Orden del Mérito Civil a 41 ciudadanos procedentes de toda España. Mujeres y hombres, mayores y jóvenes, de orígenes y condiciones diversos, que son un verdadero ejemplo de dignidad y fiel reflejo de lo mejor de nuestra sociedad.

Pude apreciar personalmente su generosidad y espíritu solidario, su capacidad de sacrificio y superación, su disposición para ayudar a los demás y anteponer el bien común a los intereses particulares, su coraje en situaciones adversas; cualidades que son expresión de las virtudes cívicas que inspiran a la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos.

Se trata, sin duda —y me interesa especialmente resaltarlo—, de actitudes que han ido forjando paso a paso la personalidad de los españoles y moldeando nuestra sociedad actual a lo largo de estas ya cuatro décadas de democracia.

Una sociedad que ha experimentado una transformación muy profunda, como jamás antes en nuestra historia; que vive conforme a valores y actitudes compartidos con las demás sociedades libres y democráticas; que es y se siente profundamente europea e iberoamericana; y que no está aislada, sino muy abierta al mundo y plenamente integrada en la sociedad global.

Una sociedad que ha hecho frente –y ha superado– situaciones muy difíciles con una serenidad y entereza admirables, demostrando una gran resistencia y madurez.

Una sociedad, en fin, emprendedora y generosa, que desarrolla una gran creatividad y un liderazgo indiscutible en muchos campos como la ingeniería, la medicina, la ciencia, la cultura, el deporte o la empresa.

Vivimos en un Estado Social y Democrático de Derecho que asegura nuestra convivencia en libertad y que ha convertido a España en un país moderno, con prestaciones sociales y servicios públicos esenciales como en educación y en sanidad; que está equipado con una gran red de infraestructuras de comunicaciones y transportes de vanguardia, y garantiza como pocos la seguridad de los ciudadanos.

Una Nación, además, con una posición privilegiada para las relaciones internacionales gracias a su clara vocación universal, a su historia y a su cultura. Quienes nos visitan, invierten aquí o deciden vivir entre nosotros, son testigos de todo ello, lo reconocen y lo destacan.

Es mucho, así pues, lo que hemos construido juntos, lo que juntos hemos avanzado. Y podemos sentirnos muy orgullosos de los valores que inspiran a nuestros ciudadanos, de la energía, la vitalidad y el dinamismo de nuestra sociedad y de la solidez de nuestro Estado. Y creo que es importante decirlo, no por una autoestima mal entendida sino porque es una realidad contrastada que debemos poner en valor.

Ante esa realidad no debemos caer en los extremos, ni en una autocomplacencia que silencie nuestras carencias o errores, ni en una autocrítica destructiva que niegue el gran patrimonio cívico, social y político que hemos acumulado.

Sin duda queda mucho por hacer, por mejorar y renovar. Para ello es preciso tener una conciencia clara y objetiva de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades; y además, tener una visión lo más realista y completa de cómo y hacia dónde va el mundo.

Todo cuanto hemos logrado —como he comentado otras veces— no se ha generado de manera espontánea. Es el resultado, en última instancia, de que millones de españoles, gracias a nuestra Constitución, hemos compartido a lo largo de los años unos mismos valores sobre los que fundamentar nuestra convivencia, nuestros grandes proyectos comunes, nuestros sentimientos e ideas.

Y de entre esos valores, quiero destacar en primer lugar, el deseo de concordia que, gracias a la responsabilidad, a los afectos, la generosidad, al diálogo y al respeto entre personas de ideologías muy diferentes, derribó muros de intolerancia, de rencor y de incomprensión que habían marcado muchos episodios de nuestra historia.

En segundo lugar, la voluntad de entendimiento y de integrar nuestras diferencias dentro del respeto a nuestra Constitución, que reconoce la diversidad territorial que nos define y preserva la unidad que nos da fuerza.

Y en tercer y último lugar, la defensa y el impulso de la solidaridad, la igualdad y la libertad como principios vertebradores de nuestra sociedad, haciendo de la tolerancia y el respeto manifestaciones del mejor espíritu cívico de nuestra vida en común.

Estos valores llevan muchos años presentes entre nosotros y constituyen una seña de identidad de la España de nuestros días; pero no podemos darlos por supuestos ni tampoco olvidar su fragilidad; y por ello debemos hacer todo lo posible para fortalecerlos y evitar que se deterioren.

El tiempo no se detiene y España no puede quedarse inmóvil, ni ir por detrás de los acontecimientos. Tiene que seguir recorriendo su camino, sin encerrarse en sí misma como en otras épocas del pasado y levantando la mirada para no perder el paso ante los grandes cambios sociales, científicos y educativos que señalan el futuro.

Los desafíos que tenemos por delante no son sencillos pero, como en tantas ocasiones de nuestra historia reciente, estoy convencido de que los superaremos. Confiemos en nosotros mismos, en nuestra sociedad; confiemos en España y mantengámonos unidos en los valores democráticos que compartimos para resolver nuestros problemas; sin divisiones ni enfrentamientos que solo erosionan nuestra convivencia y empobrecen nuestro futuro.

Tenemos un gran potencial como país. Pensemos en grande. Avancemos con ambición. Todos juntos. Sabemos hacerlo y conocemos el camino….

Con ese ánimo y con ese espíritu, la Reina, nuestras hijas y yo, os deseamos a todos –y de manera especial a cuantos estáis lejos, trabajando y velando por nuestro país, o prestáis aquí servicios esenciales en estas horas– muy felices Pascuas y todo lo mejor para el Año Nuevo 2020.

Eguberri on. Bon Nadal. Boas festas.