[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2017: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Nederlands)

Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Frans)

Kersttoespraak koning Filip – 2017 (Duits)

Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2017

Dames en heren,

Begin deze maand had ik op het Paleis een groep kinderen o­­p bezoek, die meer wilden weten over de opdracht en de taken van een Koning. Toen we het hadden over het schrijven van mijn Kersttoespraak, zei één van hen hoeveel geluk we hebben, te mogen leven in zo’n mooi land als België. Ondanks persoonlijke problemen, de onveiligheid en de verstoring van de politieke evenwichten in de wereld, moeten we de zaken anders durven te bekijken. Met een blik, die meer ziet dan wat er ontbreekt, dan wat er niet is. Met verwondering.

Hoe wij naar de dingen kijken bepaalt ons handelen. Wie met verwondering naar de natuur kan kijken, zal haar ook meer respecteren. En wat waar is voor de natuur, geldt des te meer voor de mensen om ons heen. Achter onze zwakheden en gebreken zit er in elk van ons een rijke innerlijke schoonheid, die het verdient ontgonnen te worden. Onlangs bracht ik een bezoek aan een woonzorgcentrum in Holsbeek. Het zorgteam daar helpt de bewoners al het moois dat in hen schuilt te herontdekken, voorbij wat ouderdom of ziekte hen heeft ontnomen. Daardoor zijn ze er samen in geslaagd nieuwe manieren te bedenken om met de buurt nog nauwere banden te smeden. Wij hebben daar gelukkige mensen ontmoet. Zo kunnen kijken naar het ouder worden, is een bron van hoop. Met verwondering kijken naar de schoonheid van het leven zorgt ervoor dat je zelf beter leeft en dat je anderen kunt helpen het leven beter te beleven.

Verwondering wakkert onze creativiteit aan. Ik was zeer onder de indruk van een project in Namen, dat vindingrijkheid stimuleert door technici, ondernemers en kunstenaars samen te brengen. Ze leren er zich opnieuw te verbazen, met verwondering te kijken naar gewone voorwerpen uit het dagelijks leven, gereedschappen of technologie die ze dachten te begrijpen. Dan gaat meteen de deur wijd open voor inspiratie en scheppingskracht. Zo gaat het ook voor de grote uitdagingen van onze tijd, tot en met de toekomst van onze planeet zelf. Alleen met creativiteit zullen wij daar oplossingen voor vinden.

Laten we ons, tot slot, opnieuw verwonderen voor alles wat we samen hebben opgebouwd, ons gemeen goed, het resultaat van een lange geschiedenis van verbondenheid, verankerd in solidariteit en compromissen. Daaruit kunnen we de kracht putten, niet toe te geven aan steriel cynisme en onverschilligheid. De toekomst van onze democratieën hangt in de eerste plaats af van de manier waarop we ernaar kijken. Hij begint met onderlinge verbondenheid. Ik denk daarbij aan een mooie ontmoetingsruimte in St Gillis, die door jongeren is opgezet, en die zichzelf een ‘fabriek van verbondenheid’ noemen. Een bezoek aan hen is een hele verrijking. En dan zijn er ook die jongeren met een migratieachtergrond, die de Koningin en ik onlangs nog in Vilvoorde hebben ontmoet. Samen werken ze aan projecten van maatschappelijke integratie, dankzij het vinden van je eigenwaarde. De schoonheid in hun ogen sprak boekdelen.

Dames en heren,

Er heerst veel onrust in de wereld. Er zijn hoe langer hoe meer haarden van spanning en crisis. Meer dan ooit hebben we nood aan verwondering. Voor onze kinderen en voor hun toekomst. Laten we daar samen voor kiezen.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar.

Mensaje de navidad del rey Felipe (de Bélgica) 2017

Señoras y señores:

A comienzos de este mes recibí en Palacio la visita de un grupo de niños que querían saber más sobre el mandato y las tareas de un rey. Cuando hablamos de escribir mi mensaje de navidad, uno de ellos dijo lo afortunados que somos de poder vivir en un país tan bonito como Bélgica. A pesar de los problemas personales, la inseguridad y los desajustes en los equilibrios políticos mundiales, tenemos que atervernos a ver las cosas de otra manera. Con una mirada que ve más allá de lo que falta, de lo que no hay. Con asombro.

La forma en que miramos las cosas determina nuestros actos. Quien puede mirar con asombro a la naturaleza también la respetará más. Y lo que es cierto para la naturaleza lo es aún más para para las personas a nuestro alrededor. Tras nuestras debilidades y defectos hay en cada uno de nosotros una valiosa belleza interior, que merece ser cultivada. Hace poco visité una residencia de mayores en Holsbeek. El personal allí encargado ayuda a los residentes a redescubrir todo lo bello que se esconde en ellos, más allá de lo que los años o la enfermedad les ha quitado. Por ello juntos han conseguido idear nuevas formas de forjar lazos aún más estrechos con el vecindario. Hemos conocido allí a personas felices. Poder mirar de esta forma al hecho de hacerse mayor es una fuente de esperanza. Mirar con asombro la belleza de la vida consigue que uno mismo viva mejor y que pueda ayudar a otros a vivir mejor la vida.

El asombro despierta nuestra creatividad. Me impresionó mucho un proyecto en Namur, que estimula el ingenio reuniendo a técnicos, empresarios y artistas. Aprenden a asombrarse de nuevo, a mirar con asombro objetos normales de la vida cotidiana, herramientas o tecnología que creían comprender. Entonces se abren de inmediato de par en par las puertas de la inspiración y la creatividad. Así sucede también con los grandes retos de nuestro tiempo, incluso con el futuro de nuestro planeta. Solo con creatividad encontraremos soluciones para eso.
 

Asombrémonos por último, de nuevo, por todo lo que juntos hemos construido, nuestro bienestar común, el resultado de una larga historia de vínculos, basados en la solidaridad y el compromiso. De ahí podemos obtener la fuerza para no ceder al cinismo estéril y la indiferencia. El futuro de nuestras democracias depende en primer lugar de de la forma en que las contemplamos. Y ese futuro comienza con la solidaridad mutua. Eso me recuerda a un precioso centro social en Sint Gillis, que han montado los jóvenes, al que ellos mismos llaman una ‘fábrica de solidaridad’. Irlos a ver supone todo un enriquecimiento. Y luego están también esos jóvenes con un pasado de migración, que la reina y yo hemos conocido hace poco en Vilvoorde. Trabajan juntos en proyectos de integración social, por medio de encontrar la propia autoestima. La belleza de sus ojos decía más que muchos libros.
 

Señoras y señores:

El mundo está lleno de agitación. Hay cada día más focos de tensión y crisis. Más que nunca necesitamos el asombro. Por nuestros hijos y por su futuro. Escojámoslo juntos.
 

Junto a toda nuestra familia, la reina y yo les deseamos una feliz navidad y un año nuevo lleno de alegría.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander – 2017

Kersttoespraak Koning Willem-Alexander (van Nederland) 2017

Gezond vijftig worden en dat met heel veel mensen samen mogen vieren is een fantastisch geschenk. Ik ben dankbaar dat ik dat dit jaar heb mogen beleven.

Net als de meeste mensen kijk ik aan het einde van het jaar terug op de vele mooie momenten. En op de momenten van verdriet en gemis. Want die waren er voor mijn vrouw en mij zeker ook.

Ik denk ook terug aan de ontreddering die ik zag op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, waar natuurgeweld het leven van tienduizenden inwoners van ons Koninkrijk letterlijk overhoop had gegooid. En aan de moedige aanzetten tot wederopbouw.

Beelden en verhalen die me niet loslaten.

Het kleine en persoonlijke raakt met Kerstmis aan het grote en gemeenschappelijke. Dit zijn dagen waarin we beschutting zoeken, thuis of bij familie en vrienden. Voor even de onzekere wereld buitensluiten. Even niets anders aan het hoofd dan Stille Nacht of de Top 2000.

Maar hoezeer we ons ook behaaglijk terugtrekken in eigen kring, de buitenwereld roert zich achter de ruiten. De grote wereld achter de gordijnen is altijd hoorbaar en voelbaar en dringt zich aan ons op, soms beangstigend, soms uitnodigend.
 

 'Ik verkondig U grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen', zegt de engel tegen de herders. Een verkondiging aan 'heel het volk'… Kerstmis verbindt ons nadrukkelijk met elkaar.

Dat zet aan tot nadenken over hoe we zelf in het leven staan. Is het: ieder voor zich en God voor ons allen? Of hebben we zelf een actieve rol in een groter geheel? En zo ja: welke dan?

Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen. Helemaal niet in een land met zoveel verscheidenheid als het onze. Een land van vrije mensen waarin het antwoord op de vraag 'wie ben ik?' nooit volledig samenvalt met het antwoord op de vraag 'wie zijn wij?'.

Hoe kunnen we leven met die verschillen zonder onverschilligheid? Weinig aanlokkelijk is een samenleving waarin steeds meer mensen zich terugtrekken in een eigen kamer, zonder besef van het huis dat we samen delen.

Het lijkt steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen - kerk, kantoor, café, sportclub, school - verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl.

Onze communicatie via internet geeft fantastische mogelijkheden, maar biedt niet automatisch een open venster op de wereld. Het is vaak lastig feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden.

Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter. Steeds meer mensen houden hun digitale deur het liefst dicht en nemen alleen nog kennis van ideeën die hun groepsgevoel en mening bevestigen.
 

Met dit alles kan iets essentieels verloren gaan.

Drie maanden geleden waren mijn vrouw en ik bij een dansvoorstelling van een van de grootste kunstenaars van ons land: Hans van Manen. Hij werd dit jaar 85 jaar jong. Van hem is de uitspraak: 'voor de mensheid is nieuwsgierigheid buitengewoon belangrijk'.
 

Nieuwsgierigheid naar de wereld achter de gordijnen. Het is iets wat ik ook veel hoor in gesprekken met mensen die actief zijn in het vrijwilligerswerk. Zij zien hun wereld groter worden in contact met vreemden. Vaak blijkt er veel gemeenschappelijks te zijn.

Misschien is dit een begin van een antwoord. Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij.
 

Dat zoeken naar een groter wij is altijd een drijvende kracht geweest in de geschiedenis van ons land en onze democratie. Eenvoudig is het niet. Het gaat vaak met horten en stoten en het vereist volhouders die doorgaan tegen de verdrukking in.

Honderd jaar geleden, in 1917, kwam er een doorbraak in een strijd die ons land lang verdeeld had gehouden. Het bijzonder onderwijs kreeg een gelijkwaardige positie en het kiesrecht werd uitgebreid naar alle mannen.

Vrouwen moesten nog twee jaar wachten voordat ze konden stemmen. Dat het uiteindelijk zover kwam was mede te danken aan Aletta Jacobs. Meer dan 35 jaar lang - een half mensenleven - had zij zich daarvoor ingezet. Zij vierde de overwinning met verzoenende woorden.

"Alleen door overreding hebben wij voetje voor voetje terrein gewonnen, totdat eindelijk de angst voor het nieuwe zich heeft moeten overgeven."

Voetje voor voetje. Zo komen verbeteringen tot stand. Zo kan een groter wij ontstaan. Niet alleen in de wereld en in ons land, maar ook heel dichtbij in de eigen buurt.

Het oude Kerstlied laat er geen misverstand over bestaan dat wij bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn.

Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal.

Met Kerstmis verschijnt ons iets heel groots als iets heel kleins. Er wordt een Kind geboren. Een kind, nog zonder woorden, zonder schuld, zonder boosheid en zonder wantrouwen. Het biedt ons een nieuw begin. Ons eigen leven wordt opgenomen in een groter verband van hoop en vrede, waarin we zelf een rol - hoe klein ook - te spelen hebben.

Ik wens U allen - waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een gezegend Kerstfeest.

Mensaje de navidad del rey Willem-Alexander (de los Países Bajos) 2017

Cumplir sano cincuenta años y poder celebrarlo junto con muchísima gente es un regalo fantástico. Me siento agradecido por haberlo podido vivir este año.

Como la mayoría de la gente, al final del año vuelvo la mirada a tantos momentos bonitos. Y a los momentos de tristeza y pérdida, pues desde luego también los ha habido para mi mujer y para mí.

Recuerdo también la desesperación que vi en las islas de San Martín, Saba y San Eustaquio, donde la fuerza de la naturaleza había dado un vuelco literalmente a las vidas de decenas de miles de súbditos de nuestro Reino. Y las valientes labores de reconstrucción.

Imágenes e historias que no puedo olvidar.

Lo pequeño y personal roza en Navidad a lo grande y común. Estos son días en los que buscamos protección, en casa o con la familia y los amigos. Dejar fuera unos días el mundo incierto. Por un tiempo no tener en la cabeza nada más que el ‘Noche de Paz’ o los éxitos de la radio.

Pero por más que nos retiremos confortablemente a nuestro propio círculo, el mundo exterior se agita tras las ventanas. El gran mundo tras nuestras cortinas se sigue oyendo y sintiendo continuamente, y se nos impone, unas veces de forma alarmante, y otras cautivadora.

Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo’, dice el ángel a los pastores. Una proclama para ‘todo el pueblo’… la Navidad nos une expresamente a los demás.

Eso nos anima a pensar en cómo estamos en la vida: ¿Es del tipo ‘cada uno en su casa y Dios en la de todos’? ¿O tenemos cada uno un papel activo en un todo más grande? Y si es así, ¿qué papel?

No siempre es fácil seguir creyendo en la sociedad que juntos formamos. Y mucho menos en un país con tanta diversidad como el nuestro. Un país de gentes libres, donde la respuesta a la pregunta ‘¿quién soy yo?’ nunca coincide del todo con la respuesta a otra pregunta: ‘¿quienes somos?’.

¿Cómo podemos vivir con esas diferencias sin indiferencia? Poco tiene de atractiva una sociedad en la que cada vez más personas se retiran a su propia habitación, sin conciencia de la casa que compartimos juntos.

Parece que es cada vez más difícil encontrarse en la vida diaria. Los lugares en donde desde siempre se han encontrado gentes muy diversas ―la iglesia, la oficina, el bar, el centro deportivo, el colegio― van perdiendo cada vez más esa función de nexo. Quizá sea ya solo el hospital el lugar donde se entra en contacto con personas de otro entorno social y estilo de vida.

Nuestra comunicación por Internet nos brinda fantásticas posibilidades, pero no ofrece necesariamente una ventana abierta al mundo. A menudo es difícil distinguir realidades de fábulas.

Los matices y la empatía parecen en principio llevarse la peor parte, y a veces Twitter torna el debate en agrio. Cada vez más gente prefiere mantener su puerta digital cerrada y se informa solo de ideas que afianzan sus ideas y su sensación de pertenencia a un grupo.

Con todo esto puede llegar a perderse algo esencial.

Hace tres meses estábamos mi mujer y yo en una representación de ballet de uno de los mayores artistas de nuestro país, Hans van Manen, que este año ha cumplido 85 años ‘de juventud’. Suya es la frase: ‘la curiosidad es extraordinariamente importante para la humanidad’.

Curiosidad por el mundo de detrás de las cortinas. Es algo que también oigo mucho en conversaciones con personas que se dedican al voluntariado. Ven cómo su mundo se agranda al contacto con extraños. A menudo resulta que hay mucho en común.

Quizá sea esto el comienzo de una respuesta. No buscar un yo más amplio sino un nosotros más grande.

Este buscar un nosotros más grande ha sido siempre una fuerza impulsora en la historia de nuestro país y de nuestra democracia. Sencillo no es. Se avanza a menudo a trancas y barrancas y requiere personas firmes que resistan frente a la opresión.

Hace cien años, en 1917, se produjo un avance en una lucha que había mantenido dividido a nuestro país. La educación especial alcanzó un estatus equivalente y el derecho de sufragio se extendió a todos los hombres.

Las mujeres aún habrían de esperar dos años antes de poder votar. Que finalmente se lograra aquello fue en parte gracias a Aletta Jacobs. Durante más de 35 años, la mitad de una vida, se había esforzado por ello. Aletta celebró el triunfo con palabras conciliadoras:
 

‘Solo por la persuasión hemos ido paso a paso ganando terreno, hasta que finalmente el miedo a lo nuevo ha tenido que rendirse’.

Paso a paso. Así es como se llevan a cabo las mejoras. Así es como puede surgir un nosotros más grande, no solo en el mundo y en nuestro país, sino también muy cerca, en nuestra propia vecindad.

El antiguo villancico no deja lugar a equívoco de que formamos un todo y que estamos unidos a los demás.
 

Ha nacido un niñito en la tierra
vino al mundo para todos nosotros’.

Con la Navidad se muestra ante nosotros algo muy grande y también muy pequeño. Nace un Niño. Un niño, aún sin palabras, sin culpa, sin maldad y sin desconfianza. Nos ofrece empezar de nuevo. Nuestra propia vida se traslada a un contexto más amplio de esperanza y paz, en donde nosotros mismos tenemos un papel que desempeñar, por pequeño que sea.

Les deseo a todos ustedes - dondequiera que se encuentren y cualesquiera que sean sus circunstancias personales- unas muy felices fiestas navideñas.

Kersttoespraak koning Filip VI – 2017

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2017

B​uenas noches,

Me dirijo a todos vosotros para felicitaros la Navidad y transmitiros junto a la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía nuestros mejores deseos para el año 2018.

Y os agradezco que en esta noche de encuentro de familias y de seres queridos, me permitáis acompañaros unos minutos para compartir con vosotros algunas reflexiones cuando estamos ya a punto de terminar el año.

2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común; un año marcado, sobre todo, por la situación en Cataluña, a la que luego me referiré.

Pero también ha sido un año en el que hemos comprobado el compromiso muy sentido, firme y sincero de los españoles con la España democrática que juntos hemos construido.

Porque lo largo de los últimos 40 años, hemos conseguido hacer realidad un país nuevo y moderno, un país entre los más avanzados del mundo:

Hemos asentado definitivamente la democracia, incluso superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos.

Somos una parte esencial de una Unión Europea con la que compartimos objetivos y una misma visión del mundo.

Frente al terrorismo hemos conseguido hacer prevalecer la vida, la dignidad y la libertad de las personas con la fuerza de nuestras convicciones democráticas.

Y hemos llevado a cabo, en fin, la transformación más profunda de nuestra historia en muchos ámbitos de nuestra vida: en educación y en cultura, en sanidad y en servicios sociales, en infraestructuras y en comunicaciones, o en defensa y seguridad ciudadana.

En definitiva, a lo largo de todos estos años de convivencia democrática, los derechos y libertades, el progreso y la modernización de España, y también su proyección y relevancia internacional, han ido de la mano.

Y todo ese gran cambio, todo ese gran salto sin precedentes en nuestra historia, ha sido posible gracias a una España abierta y solidaria, no encerrada en sí misma; una España que reconoce y respeta nuestras diferencias, nuestra pluralidad y nuestra diversidad, con un espíritu integrador; una España inspirada en una irrenunciable voluntad de concordia.

En el camino que hemos recorrido, desde luego, hay que reconocer que no todo han sido aciertos; que persisten situaciones difíciles y complejas que hay que corregir, y que requieren de un compromiso de toda la sociedad para superarlas. A pesar de todo ello, el balance tan positivo de todos estos años es innegable. Tenemos que apreciarlo y valorarlo. Merece la pena y nos lo merecemos como país y como sociedad.

Porque la historia de la España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de todos los españoles. Una España a la que no debemos renunciar, que debe ilusionar y motivarnos, y que debemos seguir construyendo, mejorándola, actualizándola, sobre la base sólida de los principios democráticos y los valores cívicos de respeto y de diálogo que fundamentan nuestra convivencia.

Unos principios y valores que, como hemos comprobado incluso en este año 2017, están profundamente arraigados en nuestra sociedad, en la vida diaria de nuestros ciudadanos, y tienen raíces muy hondas en las conciencias y en los sentimientos de los españoles. Mucho más de lo que nos podíamos imaginar.

España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas; pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás.

Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de Derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure “la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político”, tal y como señala nuestra Constitución. Porque cuando estos principios básicos se quiebran, la convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable.

Hace unos días, los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlament, que ahora deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos.

El camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión, que –como sabemos ya– solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y –por supuesto– económico de toda una sociedad.

Un camino que, en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana –tan diversa y plural como es– recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo; de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos. Un camino que debe conducir también a que renazca la confianza, el prestigio y la mejor imagen de Cataluña; y a que se afirmen los valores que la han caracterizado siempre en su propia personalidad y le han dado los mejores momentos de su historia: su capacidad de liderazgo y de esfuerzo, su espíritu creativo y vocación de apertura, su voluntad de compromiso, y su sentido de la responsabilidad.

Pero superar los problemas de convivencia que ha generado esta situación no nos puede hacer olvidar, por supuesto, otras serias preocupaciones y desafíos de la sociedad española, que también condicionan nuestro futuro y a los que me voy a referir muy brevemente:

Nuestra economía y el empleo han mejorado sustancialmente, pero la creación de puestos de trabajo estables tiene que ser siempre un objetivo esencial y prioritario. Como igualmente no puede caer en el olvido la obligación y la responsabilidad de afrontar la desigualdad y las diferencias sociales, sobre todo tras las consecuencias generadas por la reciente crisis económica, que tanto daño ha hecho a no pocas familias, y ha afectado tanto al futuro de muchos jóvenes.

El terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza mundial y este año nosotros lo hemos sufrido directamente en Barcelona y Cambrils. Los españoles sabemos muy bien que solo desde la unidad democrática, la firmeza del Estado de Derecho, y la eficacia de la cooperación internacional, podremos vencerlo y derrotarlo. Y así lo haremos, teniendo siempre muy presentes el recuerdo y el respeto permanente a sus víctimas.

La corrupción se mantiene también como una de las principales preocupaciones de la sociedad, que demanda que sigan tomándose las medidas necesarias para su completa erradicación y que los ciudadanos puedan confiar plenamente en la correcta administración del dinero público.

Por otra parte somos Europa, y Europa se encuentra en estos momentos en una encrucijada histórica. España debe recuperar su protagonismo en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad e impulso. Europa –y España con ella– tiene que hacer frente a unos retos que son globales y ante los que no cabe la debilidad o la división sino la fortaleza de la unión.

La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo. Debemos ser muy conscientes de ello, e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no sólo globales, sino verdaderamente urgentes.

Tenemos otras muchas preocupaciones –desde luego– pero esta noche no quiero olvidarme de las mujeres que, en un silencio tantas veces impuesto por el miedo, sufren la violencia de género. Una lacra inadmisible que nos hiere en nuestros sentimientos más profundos y nos avergüenza e indigna. Mantengamos la firmeza y el apoyo político para ayudar y defender a las víctimas y concienciemos a toda la sociedad contra esa violencia, criminal y cobarde, que degrada nuestra convivencia.

2018 nos espera en unos días y debemos seguir construyendo nuestro país, porque la historia no se detiene. Y no hemos llegado hasta aquí para temer al futuro sino para crearlo.

Y estoy seguro de que nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva, que ilusione; una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y a adaptarse a los nuevos tiempos.

Sintámonos, sin complejos, orgullosos de todo lo que hemos conseguido porque es mérito de todos; confiemos en lo que siempre nos ha unido, en lo que somos, tal y como somos, y sobre todo en lo que podemos alcanzar juntos con una fe firme en nuestras convicciones y en nuestras capacidades. Si seguimos por ese camino, si lo hacemos así, y con todas nuestras energías, yo estoy convencido de que el año que viene –y los que vendrán después– serán mucho mejores. Sin duda.

Ese es mi deseo para todos en esta noche tan especial.

Muchas gracias. Feliz Navidad, Eguberri on, Bon Nadal y Boas festas.

Buenas noches. Y Feliz y próspero año 2018.