[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2016: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip (2016)

Kersttoespraak koning Filip - 2016

 
Dames en heren,

Voor de meesten van ons zijn Kerstmis en de overgang van oud naar nieuw dagen van geluk. Straten en pleinen baden in feestverlichting. In de huiskamer heerst gezelligheid, men is blij om samen te zijn, elkaar weer te zien. Jammer genoeg geldt dat niet voor iedereen. Veel mensen hebben het in deze dagen moeilijk. Ik denk daarbij aan al wie eenzaam is, of ziek - aan al wie grote zorgen heeft. Aan allen ook die van een dierbare afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar gaan mijn gedachten in het bijzonder uit naar de slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem, en naar hun naasten.

De gebeurtenissen van het afgelopen jaar, bij ons in België, in Europa en elders in de wereld, doen twijfels rijzen over de toekomst. Velen zijn ongerust over hun baan, hun inkomen, hun veiligheid. Te veel jongeren denken dat zijzelf en hun kinderen het minder goed zullen hebben dan hun ouders. Te veel ouderen vragen zich af of ze nog wel mee zullen kunnen of mogen. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen.
 

En toch wend ik mij vandaag tot u met een boodschap van hoop. De Koningin en ik zijn onder de indruk van waardevolle projecten waarvoor burgers zich, overal in het land, met hart en ziel inzetten en waarbij ze erin slagen anderen te motiveren om zich ook te engageren.

Ik zie daarbij mensen aan het werk die oprecht en écht met elkaar durven omgaan. Ik heb dat zelf mogen ervaren, bij het bezoek aan een tehuis waar aan volwassenen met een verstandelijke handicap een familiale omgeving wordt geboden. Onbevooroordeeld en met tederheid naar elkaar kijken, elkaars broosheid durven erkennen - het heeft me diep ontroerd hoeveel energie dat in jezelf losmaakt. Zachtheid is een sterkte.

Ik zie ook solidariteit en vrijgevigheid aan het werk, zoals wanneer mishandelde en gepeste kinderen tijdens de vakantie in een veilige omgeving worden opgevangen – en zo hun glimlach terugvinden. Wanneer gezinnen mensen opvangen die uitgesloten worden. Of in projecten waar mensen van verschillende generaties en oorsprong dichter tot elkaar worden gebracht. En waarbij men niet aarzelt zijn eigen comfort op te geven.

En dan zijn er nog al die jongeren en senioren die begrijpen dat er, om succes te hebben, moed nodig is om opnieuw te beginnen. Ze weigeren aan de rand van de maatschappij te blijven staan. Ze geven zich niet gewonnen. Ze weten dat succes betekent: te willen dat ook de ander slaagt en zijn hulp te aanvaarden. Ik denk daarbij aan wie zich optrekt aan een helpende hand om te leren, om opnieuw te gaan studeren, om werk te vinden. Aan al die mensen op rust, die nieuwe zinvolle wegen verkennen. En aan de ouderen die inzien dat, met het aanvaarden van hulp, je niet ook je waardigheid opgeeft.

Dames en heren,

Aan de grondslag van al deze voorbeelden ligt de wil om aan een wereld te bouwen waarin we elkaar in harde tijden steunen en elkaar helpen succesvol te zijn. Ze tonen aan dat een warmere maatschappij binnen handbereik ligt. Ze verdienen daarom meer aandacht. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook een dynamiek op gang kunnen brengen die onze instellingen verrijkt en die het vertrouwen in onze democratie versterkt. Dat is dan ook mijn vurigste wens, aan de vooravond van 2017, voor ons land - en voor Europa.

Dames en heren,

De Koningin en ik en onze hele familie wensen u nog fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.

Mensaje de navidad del rey Felipe – 2016

Señoras y señores:

Para la mayoría de nosotros la navidad y el fin de año son días de felicidad. Las calles y plazas se visten de luces festivas. En el salón reina la armonía, estamos alegres de estar juntos, de volvernos a ver. Por desgracia no es así para todo el mundo. Muchas personas tienen dificultades en estos días. Me refiero a todos los que están solos, o enfermos - a todos los que tienen grandes preocupaciones. También a todos los que han tenido que despedirse de un ser querido. Este año mis pensamientos se dirigen especialmente a las víctimas de los atentados de Bruselas y el aeropuerto de Zaventem, y a sus familiares.

Los sucesos que el año pasado tuvieron lugar aquí en Bélgica, en Europa y en otras partes del mundo, despiertan dudas sobre el futuro. Muchos están preocupados por su trabajo, sus ingresos, su seguridad. Demasiados jóvenes creen que ellos mismos y sus hijos vivirán peor que sus padres. Demasiadas personas mayores se preguntan si aún podrán salir adelante o si se lo permitirán. Esta sensación de inseguridad, de desesperación, incluso de rabia, puede llevar a una pérdida de confianza, también en las instituciones.

Y sin embargo me dirijo hoy a ustedes con un mensaje de esperanza. La reina y yo estamos impresionados de tantos proyectos valiosos en los que los ciudadanos, por todo el país, se esfuerzan en cuerpo y alma, y en los que consiguen motivar a otros para a su vez comprometerse.

Allí veo actuar a personas que de forma sincera y auténtica se atreven a relacionarse con los demás. Yo mismo he podido experimentarlo en la visita a una residencia en la que se ofrece un entorno familiar a ancianos con discapacidad psíquica. Mirar a los otros sin prejuicios y con ternura, atreverse a reconocer la fragilidad mutua – me ha conmovido profundamente cuánta energía desata dentro de nosotros. La suavidad es una fuerza.

Veo también actuar a la solidaridad y la generosidad, como cuando durante las vacaciones se acoge en un entorno seguro a niños que han sufrido maltrato o abusos escolares – y así recuperan su sonrisa. Cuando las familias acogen a personas que son excluidas. O en proyectos en los que personas de distintas generaciones y procedencias se acercan unos a otros. Y en los que no dudan en renunciar a su propio confort.

Y también están todos esos jóvenes y mayores que comprenden que, para tener éxito, hace falta valor para volver a empezar. Se niegan a quedarse al margen de la sociedad. No se dan por vencidos. Saben que el éxito significa desear que también el otro salga adelante, y aceptar ayudarlo. Pienso aquí en quien acepte una mano amiga para aprender, para cursar estudios de nuevo, para encontrar trabajo. En todas esas personas jubiladas que exploran caminos nuevos y significativos. Y en todos los mayores que comprenden que al aceptar la ayuda tampoco renuncian a su dignidad.

Señoras y señores:

En la base de todos estos ejemplos subyace el deseo de colaborar a construir un mundo en el que nos apoyemos unos a otros en tiempos de necesidad y nos ayudemos mutuamente a tener éxito. Muestran que tenemos al alcance de la mano una sociedad más cálida. Por ello merecen más atención. Estoy convencido de que pueden poner en marcha una dinámica que enriquezca nuestras instituciones y que refuerce la confianza en nuestra democracia. Ese es también mi más ferviente deseo, en vísperas de 2017, para nuestro país - y para Europa.

Señoras y señores:

La reina y yo, y toda nuestra familia les deseamos unas felices fiestas, y salud y felicidad en el año nuevo.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander (2016)

Kersttoespraak koning Willem-Alexander – 2016

Hemel en aarde raken elkaar met Kerstmis. Christus, de Zoon van God, wordt geboren in een simpele stal. Zijn moeder legt hem te slapen in een kribbe. Engelen verkondigen een boodschap van vrede en hoop op een betere wereld.

Het vieren van Kerstmis kan confronterend zijn en ons aan het denken zetten. Dicht bij de plek waar de kribbe stond, heersen nu angst en geweld. Onvoorstelbaar zijn de ontberingen die gewone mensen - onder wie veel kleine kinderen - in Syrië, maar ook in andere landen moeten lijden. Geweld kan ook vlakbij komen. Terroristische aanslagen - zoals deze week nog in Berlijn - hebben dit jaar vele families in rouw gedompeld.

Kerstmis 2016 roept dan ook tegenstrijdige gevoelens op. Daarom heb ik geworsteld met deze Kersttoespraak.

[Vredesengel]

We zouden zo graag willen dat de vredesengel zijn vleugels over de wereld uitspreidt. We zouden ons zo graag geborgen weten. Maar tegelijkertijd is er veel dat ons ongerust maakt en ons een gevoel van dreiging en machteloosheid geeft. Tegenstellingen in de wereld lijken groter te worden.

En dat heeft zijn weerslag op ons leven hier. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. Zoekend naar zekerheid, graven groepen zich in hun eigen gelijk in. Dat maakt een open gesprek vaak onmogelijk. Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven.

[Heimwee naar vroeger]

Wie twijfelt over de toekomst, idealiseert vaak het verleden. We geven ons allemaal wel eens over aan heimwee naar vroeger. Ja, vroeger...

We weten dat de werkelijkheid minder rooskleurig was. En dat veel zaken waarover we ons nu zoveel zorgen maken, bij nadere beschouwing minder ernstig zijn dan we soms denken.

Dat heel veel gelukkig ook goed gaat en dat het leven nu op veel vlakken echt beter is dan toen.

 
[Drijfzand]

'Beleving is werkelijkheid’, hoor je vaak. Maar het fundament van het dagelijks leven wordt drijfzand als beleving het zicht op de werkelijkheid verdringt. Laten we de lastige problemen vooral eerlijk benoemen. Maar als er één land daarnaast ook verbondenheid en solidariteit kent, is het wel Nederland. Zonder dat ze de schijnwerpers zoeken, zijn miljoenen mantelzorgers en vrijwilligers onze stille kracht. Zien we U en Uw liefdevolle werk wel voldoende?
 

De boodschap van Kerstmis is een boodschap van hoop, vrede en naastenliefde. Dat is een oproep aan ieder van ons. Hoe gedragen we ons tegenover elkaar? Wat doen we er zelf aan om onze samenleving zo in te richten dat iedereen zich veilig weet en thuis kan voelen? Kunnen we het nog: samen vreedzaam problemen oplossen?

[Onzekere tijden]

In deze onzekere tijd, is het nodig om vaste grond onder de voeten te houden. De waarden die van oudsher bij Nederland horen, bepalen ook in de toekomst ons vermogen om samen verder te komen. Juist nu de wereld om ons heen minder houvast geeft, moeten we vasthouden wat we samen delen en beschermen wat ons verbindt.

Want zó willen wij hier samenleven. Als vrije en gelijkwaardige mensen. Zonder dat degenen met een afwijkende mening bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie en zonder discriminatie op grond van levensovertuiging, ras, geslacht of seksuele geaardheid. Deze rechten gelden hier voor iedereen, altijd.

Vrijheid heeft ruimte nodig. Ruimte om te leven, te bewegen, te denken en te debatteren zonder angst. Ruimte om van elkaar te verschillen. Die vrijheid hoort bij ons en is sterker dan welke terreurdaad ook.

[Erasmus]

Eerder dit jaar opende ik in de Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling gewijd aan de beroemde Rotterdammer Desiderius Erasmus. Hij leefde 500 jaar geleden, niet zo lang na de uitvinding van de boekdrukkunst, het internet van de 16de eeuw. Erasmus was een van de eersten die daarvan profiteerde. Heel lezend Europa kende zijn werk.

Erasmus was een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen. Een man die heilige huisjes omver durfde te werpen. Niets menselijks was hem vreemd en hij kon zich enorm opwinden over de misstanden van zijn tijd. Maar altijd bleef hij zijn kracht zoeken in redelijke argumenten en de vreedzame uitwisseling van ideeën. We hebben elkaar immers nodig.

'De natuur heeft onze gaven zo verdeeld, dat de ene mens het niet kan stellen zonder de hulp van de ander’, schreef hij.

Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten en ons gevoel van thuis zijn te ondermijnen. Terecht verlangen mensen in de eerste plaats veiligheid.

[Geen eindstation]

In deze onzekere tijd, zijn angst en woede begrijpelijke emoties. Maar boosheid kan geen eindstation zijn. De vrede waarnaar we zo verlangen, komt niet dichterbij als mensen afhaken en zich ingraven. Vrede begint met het beschermen van wat we delen en het aanwenden van alle positieve krachten. Zonder U, zonder jou, gaat het niet.

Met Kerstmis worden we aangespoord niet op te geven. Elkaar niet op te geven. Ieder mens telt. Het licht van Kerstmis schijnt voor ons allemaal, en maakt ons opnieuw voor elkaar zichtbaar.

Het oude Kerstlied verwoordt het mooi.
Tussen alle mensen in
In het menselijk gezin

Hoor, de engelen zingen de eer
Van de nieuw geboren Heer.

Ik wens U allen - waar u zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een gezegend Kerstfeest.

Mensaje de navidad del rey Willem-Alexander – 2016

El cielo y la tierra se tocan en Navidad. Jesús, el Hijo de Dios, nace en un simple establo. Su madre lo acuesta en un pesebre. Los ángeles anuncian un mensaje de paz y esperanza de un mundo mejor.

 
La celebración de la Navidad puede confrontar nuestras ideas y darnos que pensar. Junto al lugar donde estuvo el pesebre reinan ahora la angustia y la violencia. Son inconcebibles las privaciones que la gente común - entre ellos muchos niños pequeños - ha de sufrir en Siria, pero también en otros países. La violencia también puede llegar cerca. Los atentados terroristas - como los de esta misma semana en Berlín - han sumido este año a muchas familias en el luto.

La navidad de 2016 evoca por tanto sentimientos contradictorios. Por ello no me ha sido sencillo escribir este Mensaje de Navidad.

[Ángel de la paz]

Nos gustaría tanto que el ángel de la paz extendiera sus alas por el mundo. Nos gustaría tanto sabernos protegidos. Pero a la vez hay mucho que nos preocupa y nos proporciona una sensación de amenaza e impotencia. Las discrepancias a nivel mundial parecen hacerse mayores.

Y eso tiene su reflejo en nuestra vida aquí. Lo extremo parece convertirse ahora en lo normal. Buscando la seguridad, los grupos se atrincheran en sus propias razones. Eso imposibilita a menudo un diálogo abierto. Muchos tienen la sensación de vivir en un país en que nadie escucha.

[Añoranza del pasado]

Quien duda del futuro, a menudo idealiza el pasado.  Todos nos entregamos alguna vez a la añoranza del pasado. Sí, antes…

Sabemos que la realidad era menos color de rosa. Y que muchas cosas de las que ahora nos preocupamos tanto, si las analizamos mejor, son menos graves de lo que a veces pensamos.

Que afortunadamente también muchísimas cosas marchan bien y que la vida ahora en muchos aspectos es en realidad mejor que entonces.

 [Arenas movedizas]

'Lo que se vive es la realidad’, se escucha a menudo. Pero la base de la vida cotidiana se convierte en arenas movedizas si lo que se vive oculta la vista de la realidad. Nombremos ante todo los problemas difíciles con sinceridad. Pero digamos también que si hay un país que conoce la fraternidad y la solidaridad, ese es Holanda. Sin buscar los focos, millones de cuidadores y voluntarios son nuestra fuerza oculta. ¿Les vemos a ustedes y a su cariñoso trabajo lo suficiente?

El mensaje de la Navidad es un mensaje de esperanza, paz y amor al prójimo. Es un llamamiento a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos con los demás? Qué aportamos cada uno para que en nuestra convivencia todos se sepan seguros y puedan sentirse en casa? ¿Somos aún capaces de resolver problemas juntos de forma pacífica?

[Tiempos inciertos]

En estos tiempos inciertos es necesario poder pisar un suelo firme. Los valores que desde antaño son parte de Holanda determinan también en el futuro nuestra capacidad de avanzar juntos. Justo ahora que el mundo a nuestro alrededor nos ofrece menos asideros, debemos aferrarnos a lo que compartimos juntos y proteger lo que nos une.

Porque así es como queremos convivir aquí. Como seres libres e iguales. Sin que aquellos que opinan de forma diferente hayan de tener miedo a la amenaza o la intimidación y sin discriminación por sus ideas, raza, sexo u orientación sexual. Estos derechos se aplican aquí a todos, siempre.

La libertad necesita espacio. Espacio para vivir, moverse, pensar y debatir sin miedo. espacio para diferir de los otros. Esa libertad es parte de nuestra cultura y es más fuerte que cualquier acto terrorista.
 

[Erasmo]

Este mismo año he inaugurado en la Biblioteca de Róterdam una exposición dedicada al célebre roterdamés Desiderio Erasmo. Vivió hace 500 años, no mucho después del descubrimiento de la imprenta, el internet del siglo XVI. Erasmo fue uno de los primeros en beneficiarse de ella. Toda la Europa letrada conocía su obra.

Erasmo era un hombre profundamente creyente, de espíritu crítico y afilada pluma. Un hombre que se atrevió a derribar principios sagrados. Nada de lo humano le era ajeno y podía enfadarse tremendamente por los abusos de su época. Pero siempre buscó su fuerza en los argumentos razonables y en el intercambio pacífico de ideas. Al fin y al cabo necesitamos a los demás.

'La naturaleza ha repartido nuestros dones de tal forma que un ser humano no pueda vivir sin la ayuda del otro’, escribió.

Los terroristas intentan dañar nuestra manera libre de convivir y minar nuestro sentimiento de estar en casa. Con razón anhelan las personas en primer lugar la seguridad.

[No es un punto final]

En estos tiempos de inseguridad, el miedo y la ira son emociones comprensibles. Pero el enfado no puede ser un punto final. La paz que tanto ansiamos no se acercará si la gente abandona y se atrinchera en sí misma. La paz comienza protegiendo lo que compartimos y haciendo uso de todas las fuerzas positivas. Sin usted, sin ti, no es posible.

En Navidad se nos anima a no abandonar. No abandonarnos unos a otros. Cada ser humano cuenta. La luz de la Navidad brilla para todos nosotros y nos hace de nuevo visibles ante los demás.

El viejo villancico lo expresa de forma bella:
‘En medio de toda la gente
En la familia humana

Escuchad, los ángeles cantan la gloria
del Señor recién nacido.’

Les deseo a todos ustedes - dondequiera que se encuentren y cualesquiera que sean sus circunstancias personales- unas muy felices fiestas navideñas.

Kersttoespraak koning Felipe VI – 2016

Kersttoespraak koning Felipe VI – 2016

Buenas noches.

En estas horas de la Navidad quiero desearos, junto a la Reina y nuestras hijas Leonor y Sofía, unas felices fiestas y nuestra esperanza de que el 2017 sea un año mejor para todos. Y en una noche como la de hoy, a tantas familias que han sufrido las recientes inundaciones en nuestro país, quiero decirles especialmente que las tenemos muy presentes.

Navidad es nacimiento, y celebrar con alegría lo que nace es tener fe en el futuro. Es en momentos como estos, cuando los sentimientos personales y colectivos de afecto, de amistad y de fraternidad, creados a través de nuestra convivencia, nos recuerdan el gran patrimonio común que compartimos. Un patrimonio que merece el cuidado de todos y que todos debemos ayudar a proteger como lo mejor que tenemos y somos; como lo mejor de lo que nos une.

Como es tradición, permitidme esta noche que comparta con vosotros algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro, procurando extraer de todo lo que hemos vivido, especialmente durante este 2016, aquello que mejor nos ayude a seguir adelante.

Siempre se ha dicho que los momentos más difíciles de la vida son las mejores oportunidades para descubrir nuestra fuerza interior, para comprobar nuestro carácter, nuestra verdadera dimensión. A lo largo de este año he estado en diferentes lugares de nuestra geografía nacional. Y tengo que deciros que, en todo ese recorrido por nuestros pueblos y ciudades he visto dificultades y problemas para muchos de nuestros compatriotas; pero también trabajo duro, honesto, sacrificado; mucha capacidad y talento; y, sobre todo, determinación, ganas de salir adelante.

He comprobado, una vez más, el valor que tiene en nuestra sociedad la familia, porque su ayuda ha permitido a muchos sobrellevar los peores momentos.

He conocido a trabajadores y profesionales, hombres y mujeres que, con su esfuerzo sereno, durante estos largos y difíciles años, sin desfallecer ni resignarse, sostienen con gran dignidad y coraje a sus familias, sus vidas y sus trabajos.

He visto, también, en muchos compatriotas la decisión de asumir riesgos para crear o defender puestos de trabajo, y el valor para levantarse y reemprender la tarea después de haber visto destruidas obras hechas con ilusión y gran sacrificio.

Podría dar, además, innumerables ejemplos de solidaridad. Muchos de vosotros entregáis con generosidad vuestro saber, vuestro tiempo y esfuerzo, y sobre todo vuestro corazón, para ayudar a los demás; sois capaces de reaccionar ante cualquier emergencia, probando siempre que, allá donde haga falta, allá donde se necesite una palabra de aliento o una mano amiga, hay un español que demuestra con obras la grandeza y el alma más profunda de nuestra tierra.

Como también he sido, y soy continuamente, testigo de la labor de tantos servidores públicos que, con una extraordinaria vocación de servicio a la comunidad, garantizan nuestras libertades, atienden nuestros hospitales o educan a nuestros hijos; muchos compatriotas que, dentro y fuera de España, velan por nuestra seguridad, defienden nuestros valores y contribuyen al avance de la ciencia y al enriquecimiento de la cultura. Todos ellos son la imagen de nuestro país y también hacen posible que nuestro Estado funcione y que podamos celebrar un día como hoy.

Todo esto para mí y para todos nosotros, es un motivo para sentirnos auténticamente orgullosos; y también es una razón para la esperanza, porque una sociedad que mantenga estas actitudes, estas convicciones y estos valores no puede tenerle miedo al futuro. Estoy seguro de que nuestra memoria colectiva reservará un lugar de honor en la historia para estos tiempos de sacrificio y abnegación; pero también de generosidad y superación.

Pero tenemos que seguir mirando hacia adelante construyendo nuestro país, construyendo también Europa. Tenemos que esforzarnos, paso a paso, día a día y con espíritu positivo, para que la prosperidad y el bienestar sean la base de una convivencia ilusionada. Y por eso hay varios asuntos a los que, concretamente, quiero referirme esta noche:

Es cierto que la crisis ha impuesto grandes sacrificios. Hoy, sin embargo, vivimos con la esperanza de la recuperación que ya hemos iniciado. Todos deseamos que esa recuperación se consolide, que nos permita además crear mucho más empleo y de calidad, y también corregir tanto las desigualdades derivadas de una crisis tan profunda como la que hemos vivido, como fortalecer, en general, nuestra cohesión social, que es una garantía para asegurar la estabilidad y el equilibrio de nuestra sociedad.

En ese sentido, es muy importante para todos que muchas familias puedan recuperar su nivel de vida y que nuestros jóvenes puedan tener oportunidades de futuro, de ilusión, de confianza; que sobre todo las personas más desfavorecidas o más vulnerables tengan la certeza de que no se quedarán en la soledad del camino que España tiene que recorrer en el siglo XXI.

Por otra parte, hemos superado una compleja situación política que conocéis bien. Es importante ahora que en nuestra sociedad se haya recuperado serenidad y que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad necesaria para poder llevar a cabo sus proyectos de vida. Como igualmente es esencial, de cara al futuro, que el diálogo y el entendimiento entre los grupos políticos permita preservar e impulsar los consensos básicos para el mejor funcionamiento de nuestra sociedad.

Y me gustaría insistir esta noche también en la necesidad de que cuidemos y mejoremos en todo momento nuestra convivencia. Y la convivencia exige siempre, y ante todo, respeto. Respeto y consideración a los demás, a los mayores, entre hombres y mujeres, en los colegios, en el ámbito laboral; respeto al entorno natural que compartimos y que nos sustenta. Respeto y consideración también a las ideas distintas a las nuestras. La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al valor de la opinión ajena, no pueden caber en la España de hoy.

Como tampoco son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad.

Porque el progreso, la modernización, el bienestar, requieren siempre de una convivencia democrática basada en el respeto a la Ley, en una voluntad decidida y leal de construir y no de destruir, de engrandecer y no de empequeñecer, de fortalecer y no de debilitar.

Porque ahora es el momento de pensar en la España que queremos  para las próximas décadas, que será la de nuestros jóvenes de hoy, y de forjarla con solidez. Y para ello, debemos concentrar nuestras energías en mirar hacia el mundo que nos rodea, y darnos cuenta cabalmente de por dónde va.

Un mundo muy incierto, con grandes desafíos políticos, sociales o en materia de desarrollo y seguridad, por ejemplo. Pero entre ellos, hoy quiero detenerme en los avances de la tecnología que, a escala global, condicionan cada día más nuestras vidas cotidianas.

Vivimos una nueva realidad que ha cambiado la forma de comunicarnos y relacionarnos entre nosotros; de recibir información necesaria para formar nuestra opinión y tomar decisiones; que se ha introducido en nuestras empresas, en nuestras fábricas y en nuestras industrias, transformando los procesos productivos y los empleos, tal y como los conocíamos. Incluso está transformando nuestros colegios, universidades y centros de formación. Nunca antes en la historia de la Humanidad y en un espacio de tiempo tan corto, se habían producido cambios tan grandes.

Hoy sabemos que no se trata ya solo de una revolución tecnológica: es algo mucho más profundo. Es un nuevo modelo del mundo que traspasa fronteras, sociedades, generaciones y creencias.

En este contexto es evidente que debemos adaptarnos a esa nueva realidad imparable y desarrollar al máximo nuestras habilidades para actuar con éxito en la ciencia, en la economía o en la cultura, también en la industria y en la seguridad; pero preservando siempre los valores humanos que nos identifican y nos definen. No debemos esperar a que esa nueva realidad se imponga sobre nosotros; tengamos en cambio, la fuerza y el empuje suficientes como país para anticiparnos y asumir el protagonismo necesario en la nueva era que se abre ante nosotros.

Y en esa tarea la educación es –y será sin duda– la clave esencial. Una educación que asegure y actualice permanentemente nuestros  conocimientos; pero que también forme en lenguas y en cultura; en civismo y en valores; que prepare a nuestros jóvenes para ser ciudadanos de este nuevo mundo más libres y más capaces y que sepan aprovechar la experiencia de nuestros mayores. Una educación que fomente la investigación, impulse la innovación, promueva la creatividad y el espíritu emprendedor como rasgos y exigencias de la sociedad del futuro, que es ya la sociedad de nuestros días.

No quisiera ocupar durante más tiempo vuestra atención en una noche que debe ser de celebración familiar; aunque no quiero terminar sin deciros que creo sinceramente en una España consciente, solidaria, firme en sus valores, alejada del pesimismo, de la desilusión o el desencanto; creo en una España decidida a superar las dificultades que, aunque grandes, son también vencibles.

Y no tengo duda de que seremos capaces de superarlas si entendemos que ya no vivimos tiempos para encerrarnos en nosotros mismos, sino para abrirnos al mundo; si tenemos claro que no lo son tampoco para fracturas, para divisiones internas, sino para poner el acento en aquello que nos une, construyendo sobre nuestra diversidad; son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas. Tiempos, en fin, en los que tenemos motivos y razones más que poderosas para la unión, para trabajar todos juntos, desde cualquier lugar de nuestro gran país, con ilusión, con ideales y con proyectos para la mejor España.

Así lo siento y así lo creo. Y con esa profunda convicción os deseo, en esta noche a todos y a cada uno de vosotros y a vuestras familias, una muy feliz Navidad.

Eguberri on / Bon Nadal / Boas festas.
Buenas noches. Y Feliz y próspero 2017