[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2018: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Nederlands)

Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Frans)

Kersttoespraak koning Filip – 2018 (Duits)

Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2018

Dames en heren,

Kerst en Nieuwjaar zijn een ideale gelegenheid om wat tijd en afstand te nemen. Om een stand van zaken op te maken. En ook om te beseffen, dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt.  Maar samen met anderen, die ook behoefte hebben aan gezelschap, een luisterend oor, en wat goede raad.

Voor de meesten van ons zijn deze eindejaarsdagen een tijd van samenkomen en samen delen, van aandacht en tijd voor elkaar. Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde.

Laten we tijdens deze feestdagen bijzondere aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En ook voor al wie hen met zorg en toewijding omringt, en er zo voor zorgt dat ze waardig kunnen leven.

Wie kinderen heeft, zoals de Koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen. Terwijl we onze kinderen net dan kunnen zien zoals ze zijn en de vreugde groot is als we ze herontdekken.

Het zijn ook de momenten waarop zij kunnen begrijpen hoe, wij, hun ouders, of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar ze trachten op te lossen – en uit die overwinning innerlijke kracht halen. Vanuit deze innerlijke kracht kunnen wij ons helemaal openstellen voor de anderen en zo onze verantwoordelijkheid opnemen.

Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema’s. Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking.

Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.

Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog. Laten we ons op de komende federale, regionale en Europese verkiezingen voorbereiden met open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert. Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad.

Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde”, zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.

Met onze hele familie wensen de Koningin en ik u een vrolijk Kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuw jaar.

Mensaje de navidad del rey Felipe (de Bélgica) 2018

Señoras y señores:

La Navidad y el Año Nuevo son una ocasión ideal para tomarnos algo de tiempo y de distancia. Para hacer balance, y también para comprender que la vida es un camino que no se recorre solo, sino junto a otros que también precisan de compañía, de alguien que escuche, y de buenos consejos.

Para la mayoría de nosotros estos días de fin de año son una época de reunirnos y compartir, de prestarnos atención y tiempo unos a otros. Para quien se enfrenta a situaciones difíciles, está solo o ha perdido a un ser querido, la presencia cálida de alguien cercano es de un valor inestimable.

Prestemos durante estas festividades una atención especial a los más vulnerables de nuestra sociedad, y también a todos aquellos que los rodean de cuidados y dedicación, y de esta forma se encargan de que puedan vivir dignamente.

Quien tenga hijos, como la Reina y yo, ansía disfrutar de estar todos juntos, de la auténtica presencia del uno para el otro. Sabemos lo importantes que son esos instantes, pero también lo fácilmente que se nos pueden escapar. Mientras que justo entonces es cuando podemos ver a nuestros hijos tal como son, y tener la enorme alegría de redescubrirlos.

Son también los momentos en los que ellos pueden comprender cómo nosotros, sus padres, o quienquiera que se encargue de su educación, somos igual de vulnerables. Cómo no nos encerramos en nuestros problemas o nos evadimos de ellos, sino que tratamos de resolverlos, y de esa victoria obtenemos una fuerza interior. Desde esta fuerza interior podemos abrirnos completamente a los demás y así asumir nuestra responsabilidad.

Nuestro país atraviesa un periodo turbulento. Nuestros conciudadanos expresan, con razón, su preocupación sobre temas importantes. Hoy vivimos serias tensiones políticas. Confío en el sentido de la responsabilidad de nuestros políticos para actuar por el bien del país y de la población.
.

La desigualdad, la pobreza, la intolerancia, el cambio climático, son problemas sociales que requieren de soluciones de gran alcance. Solo podemos abordarlos eficazmente escuchando al otro y abriendo nuestro espíritu, con coraje y ganas de tomar la iniciativa.
.

La democracia precisa de disposición a escuchar y dialogar. Preparémonos para las próximas elecciones federales, regionales y europeas con debates abiertos y honestos en los que todos se respeten. Pues cada voto debe ser el resultado de una reflexión madura.
.

Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, dijo Arquímedes. Vivir nuestro tiempo conscientemente y abrirnos a los otros desde nuestra fuerza interior, esos son los puntos de apoyo con los que podemos mover montañas.

Junto a toda nuestra familia, la Reina y yo les deseamos una feliz Navidad y un feliz y próspero año nuevo.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander – 2018

Kersttoespraak Koning Willem-Alexander (van Nederland) 2018

Kersttoespraak van de Koning, 25 december 2018

Het Kerstfeest verbindt ons… maar iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens bij.

Hoe beleeft U deze Kerst?

Misschien kijkt U terug op een mooi jaar en geniet U van de sfeer en van de mensen om U heen.

Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat U zich eenzaam voelt. Of omdat U iemand verschrikkelijk mist die U zielsgraag bij U had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat U doormaakt.
.

Kerst laat maar weinig mensen onberoerd.
.

Dit feest doet een beroep op ons geloof.
In religieus opzicht, maar ook:
het geloof in onszelf;
in elkaar;
in een gelukkige en vreedzame toekomst.

Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen. Wat komt er terecht van alle mooie idealen en beloften? Berichten over intimidatie en extremisme – ver weg maar óók dichtbij – kunnen ons boos maken. Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt het vaak.

Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten?

Toevallig is het zeventig jaar geleden dat de Universele verklaring van de rechten van de mens werd aangenomen door de Verenigde Naties. U denkt misschien: ‘Wat moeten we met zo’n verklaring? Het klinkt zo ver weg allemaal’. Maar de drijvende kracht erachter - Eleanor Roosevelt - dacht daar heel anders over. Zij zei:

“Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen enkele kaart zichtbaar zijn.”

Ze legt hiermee een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld.

Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij dagelijks met elkaar omgaan. Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels, hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over.
.

We zijn minder machteloos dan we denken.

Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost.

Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots. De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht. Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Zoiets was nog nooit eerder vertoond.

Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt.

Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Maar Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.

Dat is ook aan U te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ U Uw bijdrage zelf misschien ook vindt.

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.

Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te organiseren. Dat kan het opknappen en runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten overschakelen op duurzame energie. Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een tuin waar alle bewoners plezier van hebben.
.

Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.

‘Kleinschalig’, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘groots’!

Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes!

We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen.

We kunnen samen niet alles. Maar wel veel.

En aan mensen in de minst makkelijke positie, hebben we vaak het meest te danken.

Met Kerst triomfeert de eenvoud. Maria wikkelde haar kind in doeken en legde hem in een kribbe. Zelfs een hoekje in de herberg was niet beschikbaar. Een stal voldeed.

Het Kerstfeest herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te gemakkelijk over het hoofd zien.

Een mooie toekomst is mogelijk. Mits we het geloof in onszelf en in elkaar vasthouden!

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

Mensaje de navidad del rey Willem-Alexander (de los Países Bajos) 2018

Mensaje de Navidad del Rey, 25 de diciembre de 2018

La Navidad nos une… pero a cada uno le evoca sus propios sentimientos.

¿Cómo vive usted esta Navidad?

Quizá haya sido este un buen año y disfrute del ambiente y de las personas que le rodean.

Quizá le sean estos días especialmente difíciles porque se siente solo. O porque echa muchísimo de menos a alguien que tanto habría querido tener junto a usted. Mi mujer y yo sabemos por lo que usted está pasando.

Hay pocas personas a quienes la Navidad deje impasibles.

Esta festividad apela a nuestra fe.
En sentido religioso, pero también:
la fe en nosotros mismos;
en los demás;
en un futuro feliz y pacífico.

No siempre es fácil mantener esa fe. A quien sigue las noticias, se le cae a veces el alma a los pies. ¿A dónde van a parar todos esos bellos ideales y promesas? Las noticias sobre intimidación y extremismo  –muy lejos pero también cerca– pueden enfadarnos. Frente a las poderosas fuerzas brutas del mundo se encuentra la gente normal impotente… esa es la impresión que tenemos a menudo.

¿Pero no sería posible que estemos subestimando nuestro propio papel?

Casualmente hace setenta años que las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quizá piense usted: ‘Qué tenemos que ver con una declaración así? Suena a algo tan lejano’. Pero la fuerza motriz tras ellos, Eleanor Roosevelt, pensaba al respecto de forma muy distinta. Dijo:

“¿Dónde comienzan los derechos humanos? En sitios muy cercanos a nuestras casas, tan cerca y tan pequeños que no se ven en ningún mapa.”

Con esto establece una relación directa entre la calle en que vivimos y el mundo entero.

La libertad, la igualdad y las oportunidades justas para todos también dependen de la forma en que nos relacionamos cada día con los demás. Que vivamos sin miedo ni indiferencia no se establece solo en lejanas mesas de conferencias, por muy imprescindibles que sean. Afortunadamente, eso también es cosa nuestra.

Somos menos impotentes de lo que creemos.

La gran mayoría de los neerlandeses se siente a gusto en un entorno donde no se extrapolen las distintas opiniones y donde los conflictos se resuelvan conjuntamente de la mejor forma posible.

La comparación con otros países es a menudo una fuente de consuelo, cuando no de orgullo. La disposición a contar con el otro y a cooperar nos ha llevado lejos. Esta fue la base de nuestro país, hace 450 años, cuando un pequeño grupo de provincias neerlandesas unieron sus fuerzas contra la opresión e iniciaron con éxito un camino propio. Nunca antes se había visto algo así.

Ciudadanos activos que a pesar de todas las diferencias quieren arrimar el hombro juntos. Ese es precisamente el hilo que recorre nuestra historia, hasta el día de hoy. Eso es lo que nos hace fuertes.

Sí, hay problemas y a veces grandes tensiones, pero ‘Holanda’ es en 2018 uno de los mejores lugares del mundo para residir, para trabajar y para vivir.

Esto también se lo debemos a usted, por muy natural y ‘normal’ que le parezca su aportación.

La norma neerlandesa es que tenemos en cuenta al otro y al interés compartido. Que cooperamos y damos y tomamos. ¡No debemos permitir que esta norma pierda fuerza! Es de un valor incalculable y conduce una y otra vez a nuevas iniciativas extraordinarias.

Durante mis visitas lo veo por toda ‘Holanda’, también de nuevo este año pasado. En muchos lugares los ciudadanos se ponen manos a la obra para organizar ideas juntos y llevarlas a la práctica. Puede tratarse de restaurar y dirigir una casa del pueblo, o unirte a tus vecinos para cambiar a energías renovables. O transformar como por arte de magia la zona común descuidada de unos edificios en un jardín del que disfrutan todos los vecinos.

Precisamente en circunstancias difíciles la gente se busca. En octubre fui invitado a la región de Hogeland, en Groninga, donde cinco pueblos han unido sus fuerzas, desde Kloosterburen hasta Kleine Huisjes. Sus habitantes le han vuelto a dar un corazón a sus pueblos y además se apiadan de los vecinos mayores y vulnerables. Todos cuentan.

Algunos pensarán quizá que es algo ‘muy limitado’, pero yo pienso: ‘¡es grandioso!’.

¡En Kleine Huisjes comienza una ‘Holanda’ mejor!

A menudo subestimamos la influencia positiva que podemos tener como personas, con nuestras modestas posibilidades. Justo cerca de la propia casa es donde se gana el mundo.

Juntos no lo podemos todo, pero sí mucho.

Y a personas en la posición menos fácil, es a quienes a menudo tenemos más que agradecer.

En Navidad triunfa le sencillez. La virgen María envolvió a su hijo en paños y lo puso en un pesebre. Ni siquiera les dejaron una esquina en el albergue. Un establo les bastó.

La Navidad nos recuerda que pasamos por alto con demasiada facilidad las fuentes de felicidad más importantes.

Es posible alcanzar un buen futuro, si mantenemos la fe en nosotros mismos y en los demás.

Les deseo a todos –allá donde se encuentren y cualesquiera que sean sus circunstancias personales– una feliz Navidad.

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2018

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2018

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey

Palacio de La Zarzuela , 24.12.2018

B​uenas noches.

En estos días tan especiales, en los que siempre nos deben unir los mejores sentimientos, os deseo, junto a la Reina y nuestras hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, una Feliz Navidad y que en el año 2019 podáis ver cumplidos vuestros anhelos y aspiraciones.

Hoy no quiero dejar de recordar a quienes vivís una situación difícil por razones personales, económicas o sociales; o estáis lejos de vuestro hogar y seres queridos. En estas horas, que han de ser para la alegría y de celebración, nuestro corazón y nuestro pensamiento están a vuestro lado; y nuestro mayor deseo es que todas esas circunstancias queden pronto atrás.

A lo largo de los últimos años os he venido transmitiendo en Nochebuena mis inquietudes y reflexiones sobre nuestra democracia; sobre la cohesión social y territorial, la economía y el paro o la educación; también sobre la corrupción, el terrorismo, o la violencia contra las mujeres; una violencia, de tan triste actualidad y que merece siempre nuestra repulsa y condena más enérgica y el empeño de toda la sociedad para erradicarla de nuestra vida. Todas estas cuestiones que acabo de mencionar nos siguen preocupando, por supuesto, muy seriamente.

Permitidme que esta noche os hable de algo que también me parece muy importante. Quiero hablaros de nuestra convivencia, de los principios en los que se inspira, pensando en el presente y también en el futuro, en nuestras generaciones más jóvenes, a las que hoy me voy a dirigir especialmente.

El pasado 6 de diciembre, con motivo del 40 aniversario de nuestra Constitución, recordé nuevamente los ideales que animaron y unieron a los españoles durante la transición política y que han sido el fundamento, la base de nuestra libertad y de nuestro progreso de estos últimos 40 años: la reconciliación y la concordia; el diálogo y el entendimiento; la integración y la solidaridad.

Quienes vivieron aquellos años saben bien que si hay algo que los define fue el valor de trabajar juntos y unidos pensando en nuestro país y en su futuro; fue la voluntad de los españoles de entenderse y la de los líderes políticos, económicos y sociales de llegar a acuerdos, a pesar de estar muy distanciados por sus ideas y sentimientos.

A todos les unía un objetivo muy claro: la democracia y la libertad en España; definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia. Y lo lograron. De ese éxito nos hemos beneficiado las siguientes generaciones; y lo que debemos hacer hoy es todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan ni se olviden, para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos. Y de esa manera asegurar a los jóvenes, con mayor garantía, nuevas décadas de progreso y avance como las que nosotros afortunadamente hemos conocido.

Quienes fuisteis protagonistas o testigos de la transición estoy seguro de que entenderéis muy bien lo que acabo de decir. A los que no vivisteis aquel tiempo y especialmente a las generaciones más jóvenes, tenemos el deber de haceros partícipes de ese período de nuestra historia, de ese camino que permite entender por qué y cómo España ha conseguido el cambio más radical de su historia; por qué y cómo ha avanzado y prosperado tanto nuestra sociedad desde entonces.

Yo creo que eso es necesario, sí; pero también creo que no es suficiente. Porque como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes. Somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son, ni mucho menos, las más fáciles.

Los jóvenes vivís inmersos en la realidad de una sociedad tecnológica —de cambios continuos y acelerados— que plantea nuevos interrogantes, pero que a la vez está llena de nuevas oportunidades. Tenéis talento, creéis en la paz, estáis abiertos al mundo porque sois y os sentís europeos, sois solidarios, estáis comprometidos con las causas sociales, con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente. Queréis vivir y convivir, pero tenéis problemas serios.

Sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación. Muchos la tenéis, pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas. Y os tenemos que ayudar: a que podáis construir un proyecto de vida personal y profesional, con un trabajo y un salario dignos, a tener un lugar adecuado donde vivir y, si así lo queréis, a formar una familia y poder conciliar con la vida laboral.

Nuestra responsabilidad, la de toda nuestra sociedad, es que vuestra capacidad, vuestra motivación, vuestra ilusión y esfuerzo, venzan a las dificultades; porque tenemos la obligación –contando con vosotros, con vuestra energía–, de seguir construyendo día a día un país mejor, más creativo, más dinámico, y siempre en vanguardia; una España más cohesionada socialmente y más comprometida con la igualdad real entre hombres y mujeres.

Hoy, que vivimos en una democracia asentada y que compartimos unos mismos principios y valores con otras democracias de nuestro entorno, es imprescindible que aseguremos en todo momento nuestra convivencia.

Una convivencia que se basa en la consideración y en el respeto a las personas, a las ideas y a los derechos de los demás; que requiere que cuidemos y reforcemos los profundos vínculos que nos unen y que siempre nos deben unir a todos los españoles; que es incompatible con el rencor y el resentimiento, porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia y no debemos permitir que renazcan; una convivencia en la que la superación de los grandes problemas y de las injusticias nunca puede nacer de la división, ni mucho menos del enfrentamiento, sino del acuerdo y de la unión ante los desafíos y las dificultades.

Una convivencia, en fin, que exige el respeto a nuestra Constitución; que no es una realidad inerte, sino una realidad viva que ampara, protege y tutela nuestros derechos y libertades. Todos los proyectos necesitan unos cimientos sólidos, y la España de hoy los tiene, porque están hechos de una voluntad decidida de concordia, de paz y de entendimiento.

Y esta es la reflexión que quería haceros llegar esta noche: que la convivencia —que siempre es frágil, no lo olvidemos— es el mayor patrimonio que tenemos los españoles. La obra más valiosa de nuestra democracia y el mejor legado que podemos confiar a las generaciones más jóvenes; y, por ello, debemos evitar que se deteriore o se erosione; debemos defenderla, cuidarla, protegerla; y hacerlo con responsabilidad y convicción. Así lo hemos demostrado durante estos últimos cuarenta años de libertad porque hemos creído en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas.

Ahora debemos valorar con orgullo lo que somos, lo que hemos hecho y confiar en lo que podemos hacer entre todos, alejando el desencanto o el pesimismo. Debemos ser conscientes de la nueva realidad que nos impone el siglo XXI y ser capaces de alcanzar consensos cívicos y sociales que aseguren el gran proyecto de modernización de España.

Con esa esperanza y confianza en el futuro, sigamos adelante. Con coraje y sin descanso. Porque todos podemos hacer mucho por el bien común, y superarnos cada día; haciendo cada uno lo que nos corresponde y apoyando a quien cumple con su obligación; animando a quien lo precisa —sin que nadie quede atrás—, y sumando todas nuestras fuerzas en el deseo de una España siempre mejor, porque los españoles lo merecemos.

A todo esto os animo. Gracias por escucharme y os deseo nuevamente a cada uno de vosotros y a vuestras familias, una muy feliz Navidad.

Eguberri on. Bon Nadal. Boas festas.
Buenas noches. Y feliz y próspero 2019.