[VL-NL-E] Kersttoespraken (Mensajes de Navidad) 2022: Filip, Willem-Alexander, Felipe VI

Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Nederlands)

Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Frans)

Kersttoespraak koning Filip – 2022 (Duits)

Kersttoespraak Koning Filip (van België) 2022

Dames en heren,

We naderen het einde van een jaar dat ons allemaal zwaar op de proef heeft gesteld en ons bestaan overhoop heeft gehaald.

Na de Covid-crisis hoopten we op een terugkeer naar ons vroegere leven. Maar toen barstte het conflict in Oekraïne los, een wrede en zinloze oorlog. Een oorlog die het recht van de sterkste wil laten gelden boven de kracht van het recht.

Die gewelddadigheid, die zoveel onschuldige slachtoffers eist, raakt ons diep. Dit conflict herinnert ons aan een verleden, waarvan we dachten dat het voor altijd achter ons lag. Toen onze voorouders vochten voor hun vrijheid en veiligheid, vaak ten koste van hun leven. Vandaag strijden, in Oekraïne, mannen en vrouwen een moedige strijd voor dezelfde idealen. Ze kunnen op onze steun blijven rekenen.

Bovenop deze tragedie kwamen de energiecrisis en de hoge inflatie, die onze welvaart in gevaar brengen. Veel van onze medeburgers vragen zich elke dag af of ze hun rekeningen voor elektriciteit, verwarming en voedsel wel zullen kunnen betalen. Deze onzekerheid brengt grote zorgen met zich mee.

Dat is ook zo met de verandering van het klimaat, waarvan we de gevolgen nu al in ons eigen land zien. Zo kende België het afgelopen jaar een ongezien droge zomer, na de zondvloed en de overstromingen van 2021.

Al deze crisissen kunnen leiden tot ontmoediging, tot een gevoel van machteloosheid en angst. We moeten die gevoelens horen – en nieuwe hoop geven aan wie de moed verliest.

Er zijn geen eenvoudige antwoorden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Maar we zùllen er antwoorden voor vinden. Dankzij onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen.

Er zijn goede redenen om in de toekomst te geloven.

In België hebben we het geluk te leven in een democratische, stevig onderbouwde maatschappij – al is ze niet perfect. Een land waarin geleidelijk aan een hele reeks steunmaatregelen zijn ingevoerd, vangnetten voor wie er het meest nood aan heeft.

Om ons heen zien we enorm veel engagement en solidariteit.

Zo hebben, overal in het land, landgenoten spontaan Oekraïense vluchtelingen in huis genomen. Mijn hartelijke dank aan iedereen die het beste van zichzelf geeft bij het verlenen van onderdak aan de vluchtelingen en hun integratie in onze maatschappij. In het bijzonder aan het begin van deze winter, en terwijl onze opvang onder druk staat.

.
Dank ook aan al wie zich dagelijks inzet voor de begeleiding van mensen die in armoede leven, zieken, of mensen die leven met een handicap.

In onze samenleving is er ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben er trouwens van onder de indruk, hoezeer dat ook bij de jongeren zo is.

Velen onder ons hebben hun gedrag al aangepast om hun energieverbruik te verminderen en hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Tot slot geeft de geschiedenis ons een boodschap van vertrouwen mee. Ze leert ons dat we in staat zijn de zwaarste crisissen te overwinnen – op voorwaarde dat we dat samen doen. Want de banden die we met elkaar smeden, zijn onze grootste rijkdom.

Meer dan ooit maakt elke daad die we stellen, hoe klein ook, het verschil. Elk vriendelijk, welwillend gebaar, elke daad van zorg voor de planeet.
Dat moet ons moed geven, en hoop.

.
Dames en heren,

De Koningin en ik wensen dat het nieuwe jaar ons opnieuw vrede brengt.

Vrede in de wereld, in Europa, in onze samenleving – en in ons hart.

Ik wens u een mooie kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Mensaje de navidad del rey Felipe (de Bélgica) 2022

Damas y caballeros,

Nos acercamos al final de un año que nos ha puesto a prueba a todos y ha perturbado nuestras vidas.

.
Tras la crisis del Covid, esperábamos volver a nuestras vidas de antes. Pero entonces estalló el conflicto en Ucrania, una guerra cruel y sin sentido. Una guerra que quiere hacer valer la ley del más fuerte por encima de la fuerza de la ley.

Esta violencia, que se cobra tantas víctimas inocentes, nos toca profundamente. Este conflicto nos recuerda un pasado que pensábamos que había quedado atrás para siempre. Cuando nuestros antepasados ​​lucharon por su libertad y su seguridad, a menudo a costa de sus vidas. Hoy, en Ucrania, hombres y mujeres luchan valientemente por los mismos ideales. Pueden seguir contando con nuestro apoyo.

A esta tragedia se sumó la crisis energética y la alta inflación, que ponen en peligro nuestra prosperidad. Muchos de nuestros conciudadanos se preguntan cada día si podrán pagar las facturas de la electricidad, calefacción y comida. Esta incertidumbre trae consigo una gran preocupación.

Este es también el caso del cambio climático, cuyas consecuencias ya estamos viendo en nuestro propio país. Así, Bélgica experimentó el año pasado un verano seco sin precedentes, después del diluvio y las inundaciones de 2021.

Todas estas crisis pueden llevar al desánimo, a un sentimiento de impotencia y miedo. Necesitamos escuchar esos sentimientos y dar nuevas esperanzas a aquellos que pierden el ánimo.

No hay respuestas sencillas ante los desafíos a los que nos enfrentamos. Pero encontraremos respuestas para ello. Gracias a nuestra creatividad y nuestra perseverancia.

Hay buenas razones para creer en el futuro.

En Bélgica, tenemos la suerte de vivir en una sociedad democrática y bien consolidada, aunque no sea perfecta. Un país en el que gradualmente se han ido implantando toda una serie de medidas de apoyo, redes de seguridad para quienes más lo necesitan.

A nuestro alrededor vemos muchísimo compromiso y solidaridad.

Así, en todo el país, nuestros compatriotas han acogido espontáneamente a refugiados ucranianos en sus hogares. Mi más sincero agradecimiento a todos los que dan lo mejor de sí mismos para dar cobijo a los refugiados y e integrarlos en nuestra sociedad. Especialmente al comienzo de este invierno, y mientras nuestra capacidad de acogimiento está bajo presión.

Gracias también a todos aquellos que trabajan cada día para apoyar a las personas que viven en la pobreza, a los enfermos o a quienes viven con una discapacidad.

En nuestra sociedad también hay un gran sentido de la responsabilidad. Por cierto, estoy impresionado hasta qué punto esto también es así entre los jóvenes.

Muchos de nosotros ya hemos adaptado nuestro comportamiento para reducir nuestro consumo de energía y disminuir nuestra huella de carbono.

Finalmente, la historia nos ofrece un mensaje de confianza. Ella nos enseña que podemos superar las crisis más duras, siempre que lo hagamos juntos. Porque los lazos que forjamos unos con otros son nuestra mayor riqueza.

Más que nunca, cada acto que realizamos, por pequeño que sea, marca la diferencia. Cada gesto amable y benévolo, cada acto de preocupación por el planeta.
Eso ha de darnos coraje y también esperanza.

Damas y caballeros,

La Reina y yo deseamos que el nuevo año nos traiga nuevamente la paz.

Paz en el mundo, en Europa, en nuestra sociedad y en nuestros corazones.

Les deseo una hermosa Navidad y un feliz Año Nuevo.

Kersttoespraak koning Willem-Alexander – 2022

Kersttoespraak Koning Willem-Alexander (van Nederland) 2022

Bij velen van u valt er een schaduw van zorgen over dit Kerstfeest. ‘Het is een heftige tijd’, zeggen mensen tegen me. Is er genoeg geld om de rekeningen te betalen nu alles zo duur geworden is? Waar vind ik eindelijk een geschikte woning of een studentenkamer? En hoe moet het met de toekomst van mijn bedrijf?

Het is ook een confronterende tijd. Want dwingt de klimaatverandering ons niet tot drastische keuzes? En lopen we in ons land met zijn beperkte ruimte en botsende belangen niet tegen grenzen op? We voelen op onze klompen aan dat we moeilijke beslissingen niet meer vooruit kunnen schuiven. Lapmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet ánders.


Dat confronteert ons met de vraag waar we naartoe willen. Wat voor samenleving willen we eigenlijk? En hoe houden we vast aan onze waarden - vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid - op weg naar een nieuw evenwicht?

Heel ingewikkeld! Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is. De stress en ook de boosheid.

Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid.


Democratie betekent niet dat degenen die het hardst roepen hun zin krijgen. Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen.

Dat laatste is essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad. Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de Regio? En de Regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig.

Laten we proberen – waar we ook wonenom te ontsnappen aan vooroordelen. Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen! Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!

Soms kan het helpen om de blik naar buiten te richten en ons op te trekken aan het voorbeeld van anderen. Zoals het Oekraïense volk dat nu al tien maanden standhoudt tegen het brute geweld van Rusland, met ongelofelijke moed en eensgezindheid. De belofte van het Kerstfeest – de hoop op vrede – leeft in alle Oekraïense harten én in die van ons.

Ook de wijsheid van ouderen kan inspiratie bieden. Ik moet denken aan ‘Dankbaarheid’, een klein boekje van neuroloog Oliver Sacks, geschreven aan het eind van zijn leven. Het maakte hem gelukkig om overal jonge, getalenteerde mensen om zich heen te zien. ‘De toekomst is in goede handen’, schrijft hij.

‘De toekomst is in goede handen.’ Ik zeg het hem graag na. Ik ontmoet ze overal. Jonge mensen met idealen en verbeeldingskracht. Zij voelen zich medeverantwoordelijk en zijn bereid de toekomst op hun schouders te nemen.

Er zit zóveel veerkracht in de jonge generatie! Maar jonge mensen kunnen het niet alleen. Terecht zeggen ze: “schuif het niet allemaal op ons af. Luister naar ons, geef ons de ruimte, vertrouw ons, help ons, maar neem zelf verantwoordelijkheid en maak die ook waar!”

We beseffen het niet altijd, maar we zijn tot veel meer in staat dan we zelf denken. Ik ben ervan overtuigd dat we ook heel ingewikkelde problemen tot een goed einde kunnen brengen en pijnlijke wonden kunnen helen, zodat we samen vérder kunnen. Ook als er heftige emoties in het spel zijn.


Een belangrijk voorbeeld daarvan is de erkenning van het leed dat mensen is aangedaan in de koloniale tijd.


Het afgelopen jaar hebben mijn vrouw en ik met mensen van alle leeftijden over dit onderwerp gesproken, onder wie nazaten van mensen die een aantal generaties terug leefden in slavernij. In het komende herdenkingsjaar zal dit onze aandacht houden. Wij blijven betrokken.

Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.

Een toekomst waarin we ons teweer stellen tegen alle hedendaagse vormen van discriminatie, uitbuiting en onrecht.

De door de regering aangeboden excuses zijn het begin van een lange weg. Laten we elkaar blijven vasthouden, ook in heftige tijden met sterke emoties.

Marieke Lucas Rijneveld schreef een eigen gedicht toen hij na ontstane ophef afzag van de vertaling van The Hill We Climb. Het heet Alles bewoonbaar. Een combinatie van inlevingsvermogen, hoop en geloof in onze toekomst samen.

Dit zijn de laatste regels:

Jij wil juist verbroedering, je wil één vuist, en wellicht is je hand
nu nog niet krachtig genoeg, of moet je eerst die van de ander
vastpakken om te verzoenen, moet je daadwerkelijk de hoop voelen
dat je iets doet wat de wereld zal verbeteren, al moet je dit niet
vergeten
: kom na het knielen weer overeind en recht samen de rug.

Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

Mensaje de navidad del rey Willem-Alexander (de los Países Bajos) 2022

Muchos de ustedes tienen una sombra de preocupación en esta Navidad. "Es un momento muy difícil", me dice la gente. ¿Habrá suficiente dinero para pagar las cuentas ahora que todo se ha vuelto tan caro? ¿Dónde puedo encontrar por fin una casa adecuada o una habitación para estudiantes? ¿Y qué hacer con el futuro de mi empresa?

También es un momento desafiante. ¿Porque no nos obliga el cambio climático a tomar decisiones drásticas? ¿Y no nos estamos topando con límites en nuestro país, con su espacio limitado y sus intereses en conflicto? Sentimos claramente que ya no podemos seguir posponiendo las decisiones difíciles. Ya no sirven los parches ni los vendajes de emergencia. Tiene que ser de otra manera.

Eso nos confronta con la pregunta de hacia dónde queremos ir. ¿Qué clase de sociedad queremos realmente? ¿Y cómo nos aferramos a nuestros valores -libertad, igualdad, justicia social- en el camino hacia un nuevo equilibrio?

¡Es muy complicado! Comprendo la incertidumbre que se puede sentir en muchos lugares. El estrés y también el enfado.

Quizá puede aliviar un poco el desahogarse. Pero no debemos quedarnos estancados en la búsqueda de chivos expiatorios y en la crítica cínica o en la indiferencia.

La democracia no significa que los que griten más alto se salgan con la suya. La democracia significa trabajar juntos, respetando los derechos fundamentales de todos, en soluciones con las que la mayoría pueda identificarse. Esto implica una cuidadosa evaluación de todos los intereses.

Esto último es fundamental, por ejemplo, en la relación entre lo rural y lo urbano. Ya es hora de fortalecer este vínculo. Porque ¿qué sería del Randstad sin las Regiones? ¿Y de las Regiones sin el Randstad? Nos necesitamos mucho unos a otros.

Intentemos, allá donde vivamos, escapar de los prejuicios. ¡Asegurémonos de no perdernos los unos a los otros! Dense al menos el beneficio de la duda. Mi llamamiento a cada uno de ustedes y a cada uno de vosotros es: ¡únase, escuche y piense con los otros, participe!

A veces puede ayudar dirigir la vista afuera e inspirarse en el ejemplo de los demás. Como el pueblo ucraniano que se lleva enfrentando ya durante diez meses a la brutal violencia de Rusia, con un coraje y una unidad increíbles. La promesa de la Navidad –la esperanza de la paz– vive en todos los corazones de Ucrania y también en el nuestro.

También la sabiduría de los mayores puede servir de inspiración. Pienso en Gratitud, un pequeño libro del neurólogo Oliver Sacks, escrito hacia el final de su vida. Le hacía feliz ver por todas partes gente joven y talentosa a su alrededor. “El futuro está en buenas manos”, escribe.

“El futuro está en buenas manos.” Repito gustoso su frase. Los encuentro en todas partes. Jóvenes con ideales e imaginación. Se sienten corresponsables y están preparados para llevar el futuro sobre sus hombros.

¡Hay tanta resiliencia en la generación joven! Pero los jóvenes no pueden hacerlo solos. Dicen con razón: “No nos echéis la culpa de todo. Escuchadnos, dadnos espacio, confiad en nosotros, ayudadnos, pero asumid vuestra responsabilidad y cumplid con ella!”


No siempre somos conscientes de ello, pero somos capaces de mucho más de lo que nosotros mismos pensamos. También estoy convencido de que podemos llevar problemas muy complejos a buen término y sanar heridas dolorosas, para que podamos seguir avanzando juntos. Incluso cuando van acompañadas de emociones intensas.

Un ejemplo importante de esto es el reconocimiento del sufrimiento infligido a las personas durante la época colonial.

Durante el año pasado, mi esposa y yo hemos hablado con personas de todas las edades sobre este tema, incluidos descendientes de personas que vivieron en la esclavitud hace varias generaciones. Esto centrará nuestra atención en el año conmemorativo que va a comenzar. Seguimos comprometidos.

Nadie tiene la culpa ahora de los actos inhumanos que se cometieron entonces contra las vidas de hombres, mujeres y niños. Pero al enfrentar honestamente nuestro pasado compartido y reconocer el crimen contra la humanidad que fue la esclavitud, sí que sentamos las bases de un futuro compartido.

Un futuro en el que nos opongamos a todas las formas actuales de discriminación, explotación e injusticia.

Las disculpas ofrecidas por el gobierno son el inicio de un largo camino. Sigamos sosteniéndonos unos a otros, aún en momentos difíciles con emociones intensas.

Marieke Lucas Rijneveld escribió un poema propio cuando –tras el alboroto creadorenunció a traducir ‘The Hill We Climb’. Se llama ‘Todo habitable’. Una combinación de empatía, esperanza y fe en nuestro futuro juntos.

Estos son los últimos versos:

Quieres confraternizar, quieres un solo puño, y tal vez tu mano
aún no tiene suficiente fuerza, o necesitas antes tomar la del otro
para reconciliar, debes sentir de verdad la esperanza

de que haces algo que hará del mundo un lugar mejor, aunque no debes
olvidarlo
: después de arrodillarte, álzate de nuevo y levanta con los otros la cabeza.

Les deseo a todos, dondequiera que se encuentren y cualesquiera que sean sus circunstancias personales, una feliz Navidad.

Kersttoespraak koning Filip VI 2022

Kersttoespraak koning Filip VI (van Spanje) 2022

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela , 24.12.2022

B​uenas noches,

Me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo con esta tradición de transmitiros mis mejores deseos, sobre todo de paz, en esta Nochebuena; y también de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre los acontecimientos más relevantes del año que ahora termina.

El 2022 ha sido −está siendo todavía− complicado y difícil. Como no han sido nada fáciles los últimos años. Cuando creíamos haber superado lo peor de la pandemia -sin duda, la mejor noticia- en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania y, desde entonces, hemos sido testigos de 10 meses de una guerra que ya ha causado un nivel de destrucción y ruina difíciles de imaginar en nuestra realidad cotidiana. Hemos vivido el sufrimiento del pueblo ucraniano y seguimos sintiendo, con una profunda tristeza, la pérdida de miles de vidas humanas.

A los ucranianos refugiados en nuestro país y a todos sus compatriotas les enviamos, especialmente hoy, nuestro recuerdo y afecto.

Estamos así, ante una nueva guerra en Europa, en las fronteras de algunos de nuestros socios europeos y aliados, y, por tanto, cerca de nosotros; y que no solo afecta a Ucrania, sino que tiene una trascendencia global.

Por ello, nuestra seguridad también se ha visto afectada. España, además de reforzar con nuestros aliados la capacidad de defensa colectiva, se ha unido a la inmensa mayoría de la comunidad internacional para apoyar a Ucrania; y para reafirmar su compromiso de que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados son principios irrenunciables de un Orden Internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz.

En ese sentido, la cumbre de la OTAN que se celebró en España, en Madrid, sirvió para reforzar la unidad de todos los miembros de la Alianza, y también de la Unión Europea.

Esta guerra, junto a los efectos también de la pandemia, está teniendo, además −como es evidente−, un profundo impacto sobre la economía; ha provocado una crisis energética con consecuencias graves en la industria, el comercio, el transporte y particularmente en las economías familiares.

La subida de los precios, especialmente de los alimentos, provoca inseguridad en los hogares. Tener que hacer frente a gestos cotidianos, como encender la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba siendo una fuente de preocupación e implica –en muchos casos– importantes sacrificios personales y familiares. Porque, en efecto, hay familias que no pueden afrontar esta situación de una manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes públicos para paliar sus efectos económicos y sociales.

Todo el nuevo escenario que vivimos –la guerra, la situación económica y social, la inestabilidad y las tensiones en las relaciones internacionales– está causando en nuestra sociedad, lógicamente, una gran preocupación e incertidumbre. No podemos ignorar la seriedad de estos problemas, pero tampoco podemos renunciar a que las cosas puedan cambiar y mejorar.

Lo primero –y una vez más–, debemos tener confianza en nosotros mismos, como Nación. La transformación y modernización de España de las últimas 4 décadas, gracias al éxito de nuestra transición a la democracia y la aprobación de nuestra Constitución, avala esa confianza. Como también la justifica la superación de otras crisis económicas, sociales o institucionales que hemos vivido; la más reciente, la del Covid. Somos un país que, como ahora, siempre ha sabido responder –no sin dificultades ni sacrificios– a todas las adversidades, que no han sido pocas a lo largo de estos años.

Además de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad, necesitamos –siempre, pero más aún en tiempos difíciles– el mayor compromiso de todos con nuestra democracia y con Europa, con la Unión Europea, que son las dos columnas vertebrales sobre las que se asientan nuestro presente y nuestro futuro.

Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción. Pero hay tres sobre los que quiero detenerme porque me parecen muy importantes: la división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero.

Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece.

En España lo sabemos por experiencia propia. Nuestra Constitución, fruto del diálogo y del entendimiento, representa la unión lograda entre los españoles, como apuesta de futuro, de diversidad y de concordia, para una joven democracia. Hoy, con el paso de todos estos años, nuestros valores constitucionales están enraizados en nuestra sociedad; y son por ello la referencia donde los españoles debemos seguir encontrando la unión que nos asegura estabilidad, cohesión y progreso. Y que nos garantiza una convivencia que, como he destacado a menudo, es nuestro mayor patrimonio.

Una convivencia que requiere en nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades, junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones, y a su dignidad. Que necesita guiarse por la razón; que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir.

En esa tarea, necesitamos fortalecer nuestras Instituciones. Unas Instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos, y apoyen a las familias y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud. Y este es un propósito diario con el que las Instituciones debemos estar siempre comprometidas.

Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar esos riesgos puede tener para nuestra unión, para nuestra convivencia y nuestras instituciones.

No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido. Han pasado ya casi 45 años desde la aprobación de la Constitución y claro que han cambiado, y seguirán cambiando, muchas cosas. Pero el espíritu que la vio nacer, sus principios y sus fundamentos, que son obra de todos, no pueden debilitarse ni deben caer en el olvido. Son un valor único en nuestra historia constitucional y política que debemos proteger, porque son el lugar donde los españoles nos reconocemos y donde nos aceptamos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias; el lugar donde hemos convivido y donde convivimos en libertad.

Europa es el segundo compromiso al que antes me refería. Europa representó y representa para España también la libertad. Contribuyó a consolidar nuestra democracia, a potenciar nuestro crecimiento económico y nuestro desarrollo social.

Hoy, compartimos muchos de sus problemas y contribuimos a sus decisiones con nuestra propia personalidad y nuestros intereses. Los desafíos comunes a los que nos enfrentamos, desde los sanitarios a los financieros o los relacionados con nuestro modelo energético o medioambiental reciben soluciones integradas en el marco común de la Unión Europea. Por ello, lo que se decide cada día en la Unión afecta –y mucho– a la vida cotidiana de todos los españoles. Esa es la realidad.

Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social y que, por ello, nos ofrece certeza y seguridad. Estoy seguro de que el compromiso de España quedará reforzado con la Presidencia rotatoria de la Unión que asumirá el año que viene.

Decía al comienzo que vivimos tiempos, sin duda, de incertidumbre. Pero si el éxito de una nación depende del carácter de sus ciudadanos, y de la personalidad y el espíritu que mueve a su sociedad, debemos tener razones para mirar al futuro con esperanza.

Somos una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia, y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia; protegiendo la convivencia; fortaleciendo nuestras instituciones.

Debemos seguir compartiendo objetivos con un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos. Con confianza en nuestro país, en una España que conozco bien, valiente y abierta al mundo: la España que busca la serenidad, la paz, la tranquilidad; la España responsable, creativa, vital y solidaria. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros; y la que, una vez más, saldrá adelante. En manos de todos nosotros está.

Y ya finalmente, en esta noche tan especial, os agradezco mucho vuestra atención y junto a la Reina y nuestras hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, os deseo que tengáis una muy feliz Navidad y Año Nuevo.

Eguberri On, Bon Nadal, Boas Festas.