[NL-E] De Canon – Anne Frank

Anne Frank.2
Anne Frank (12.06.1929 -februari/maart 1945)

Mandatory Credit: Photo by Universal History Archive/Universal Images Group/Rex/REX USA (1532967a) Anne Frank's (1929-1945) world famous diary charts two years of her life from 1942 to 1944, when her family were hiding in Amsterdam from German Nazis. The diary begins just before the family retreated into their 'Secret Annexe'. History

Anne frank.4
Omslag van het dagboek

Anne Frank.3
Inhoud van het dagboek

Anne Frank.7
Recente uitgave (Nederlands)

Anne Frank.6
Engelse vertaling

Anne Frank.5

Recente Spaanse vertaling

> Enlace al PowerPoint de Ana Padilla Fornieles

Anne Frank – Letterkundig Museum

De familie Frank is met het laastste transport uit Nederland gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau, via Westerbork. We weten ook dat Anne Frank, samen met haar zuster, vermoedelijk in november 1944, hier naar Bergen-Belsen gekomen is.

Op de gedenksteen van Anne en Margot Frank staat geen datum vermeld, omdat [het] niet bekend is op welke datum zij precies gestorven zijn in maart ’45 vlak na elkaar. Ze hebben geen eigen graf Anne en Margot Frank. Hun gedenksteen is de enige waar veel bij wordt neergelegd: bloemen, knuffeldieren, boeken… van alles wordt er neergelegd. Het is van grote betekenis voor vele jongeren, voor meisjes in het bijzonder, eigenlijk voor alle bezoekers, het is vaak de reden om hiernaartoe te komen. Ze neemt een bijzondere plaats in, vanwege de grote identificatie met haar boek, met haar persoon, met haar geschiedenis en met haar lot…

“Lieve Kitty, [woensdag 4 april 1944]

Een hele tijd wist ik helemaal niet meer waarvoor ik nu werk; het einde van de oorlog is zo ontzettend ver, zo onwerkelijk, sprookjesachtig [en mooi]. Als de oorlog in september nog niet afgelopen is, dan ga ik niet meer naar school. Want twee jaar wil ik niet achter komen.

De dagen bestonden uit Peter, niets dan Peter, dromen en gedachten, totdat ik zaterdag[avond] zo ontzettend lamlendig werd, neen vreselijk. Ik zat maar bij Peter m’n tranen te bedwingen, lachte [verschrikkelijk] met Van Daan bij de citroenpunch, was opgewekt en opgewonden, maar nauwelijks alleen wist ik dat ik nu uithuilen moest.

[…] Met schrijven word ik alles kwijt, m’n verdriet verdwijnt, m’n moed herleeft! Maar, en dat is de grote vraag, zal ik ooit nog iets groots kunnen schrijven, zal ik ooit nog eens journaliste en schrijfster worden? Ik hoop het, o ik hoop het zo, want in schrijven kan ik alles vastleggen, m’n gedachten, m’n idealen en m’n fantasieën.”

La familia Frank fue deportada en el último transporte desde Holanda a Auschwitz-Birkenau, pasando por Westerbork. También sabemos que Anne Frank, junto a su hermana, llegó aquí a Bergen-Belsen probablemente en noviembre de 1944.

En la lápida de Anne y Margot Frank no se indica fecha, porque no se sabe en qué fecha exacta murieron en marzo del ’45 en un breve intervalo de tiempo. No tienen una tumba propia Anne y Margot Frank. Su lápida es la única en la que se ponen muchas cosas: flores, peluches, libros… allí ponen de todo. Tiene un gran significado para muchos jóvenes, para las chicas en especial, en realidad para todos los visitantes, es a menudo la razón para venir aquí. Ella tiene un lugar especial, a causa de la gran identificación con su libro, con su persona, con su historia y con su destino…
  
 

“Querida Kitty, [miérc. 4 de abril de 1944]

Durante mucho tiempo me he preguntado para qué estoy estudiando; el fin de la guerra está tan lejos, es tan irreal [y bello] como un cuento de hadas. Si para septiembre la guerra no ha acabado, no volveré al colegio, pues no quiero ir dos años atrasada.

Los días consistían en Peter, nada más que Peter, sueños y pensamientos, hasta que el sábado [a la noche] me sentí tan terriblemente abatida, sí horrible. Estando con Peter tenía que contener las lágrimas, reí [estrepitosamente] con Van Daan junto al ponche de limón, estaba alegre y excitada, pero una vez sola estallé en sollozos.
 

[…] Cuando escribo me olvido de todo, mis penas desaparecen, mi valor revive. Pero, y esa es la gran cuestión, ¿podré escribir alguna vez algo grande?, ¿seré algún día periodista y escritora? Espero que sí, oh lo espero tanto, porque al escribir puedo plasmarlo todo, mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías.”

> Enlace a ‘Canon van Nederland – Anne Frank (1929-1945) – Jodenvervolging’

Anne Frank (1929-1945) - Jodenvervolging

Anne Frank werd in 1929 geboren in een Joods gezin in de Duitse stad Frankfurt am Main. In de zomer van 1933 vluchtte het gezin naar Amsterdam. Hitler was in dat jaar in Duitsland aan de macht gekomen en maakte een begin met zijn politiek Joden uit het land te verdrijven.

Het gezin kreeg een woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Anne ging daar naar school en leerde Nederlands spreken. Na de bezetting in mei 1940 nam de Duitse overheid ook in Nederland maatregelen om Joden af te zonderen van de rest van de bevolking. Voor Anne was het een ingrijpend moment toen zij afscheid moest nemen van haar medeleerlingen en onderwijzeres, en overgeplaatst werd naar een Joodse school. Joden moesten een davidsster gaan dragen, zodat zij herkenbaar zouden zijn op straat. Bij bioscopen, cafés of theaters verschenen bordjes 'Voor Joden verboden'. Vanaf juli 1942 zette de Duitse bezettingsmacht in Nederland een grote operatie in gang om de Joden af te voeren naar Oost-Europa. Joodse gezinnen kregen het bericht dat ze hun koffers moesten pakken om daar te gaan werken. Ze werden van huis opgehaald, op de trein gezet naar het doorgangskamp Westerbork in Drenthe en van daaruit naar vernietigingskampen in Oost-Europa gebracht. Meer dan 100.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland werden daar vermoord. In totaal zijn zo'n zes miljoen Europese Joden gedood.
 

Het gezin Frank dook in 1942 samen met vier andere mensen onder in een huis achter het bedrijf van vader Frank aan de Prinsengracht in Amsterdam. Daar begon Anne aan haar dagboek waarmee ze na de oorlog bekend werd. Ze schreef over haar ervaringen als jong, ambitieus meisje op een benauwd kamertje. Later - als ze weer vrij was - wilde ze schrijfster worden. Twee jaar lang wist de familie zich voor de Duitsers te verbergen, maar toen werden ze verraden en opgepakt. Anne stierf in 1945, vijftien jaar oud, in het Duitse concentratiekamp Bergen-Belsen. Ook haar zus stierf daar. Haar moeder kwam om in Auschwitz. Vader Otto Frank overleefde het kamp en keerde terug uit Polen.

Na de oorlog kreeg Otto Frank van Miep Gies, een vrouw die de familie bij de onderduik had geholpen, een stapel schriften overhandigd. Het waren de dagboeken van zijn dochter Anne. Hij ging er een paar uitgeverijen mee langs, en in 1947 werd het dagboek uitgegeven onder de titel Het Achterhuis. Wereldberoemd werd het na een Amerikaanse toneelbewerking in 1955, net op tijd om het Achterhuis, dat op de nominatie stond om gesloopt te worden, te sparen.

Anne Frank (1929-1945) - Persecución de los judíos

Anne Frank nació en 1929 en una familia judía en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno. En el verano de 1933 la familia huyó a Ámsterdam. Hitler había llegado en aquel año al poder en Alemania y dio inicio a su política de expulsar del país a los judíos.

La familia consiguió una vivienda en el barrio amsterdamés de Rivierenbuurt. Anne fue allí al colegio y aprendió a hablar neerlandés. Tras la ocupación en mayo de 1940 las autoridades alemanas tomaron medidas también en Holanda para segregar a los judíos del resto de la población. Para Anne fue un momento muy duro cuando tuvo que despedirse de sus compañeros de colegio y de la maestra, y fue trasladada a un colegio judío. Los judíos tenían que ponerse una estrella de David, de forma que fueran reconocibles en la calle. En los cines, bares o teatros aparecieron carteles de 'Prohibido a los judíos'. Desde julio de 1942 la fuerza de ocupación alemana de los Países Bajos organizó una gran operación para transportar a los judíos a la Europa Oriental. Las familias judías recibieron el aviso de que debían hacer las maletas para ir allí a trabajar. Fueron sacados de sus casas, colocados en el tren hacia el campo de tránsito de Westerbork, en la provincia de Drenthe, y de allí conducidos a los campos de exterminio de Europa Oriental. Más de 100.000 hombres, mujeres y niños judíos holandeses fueron asesinados allí. En total mataron a unos seis millones de judíos europeos.

La familia Frank se escondió en 1942 junto con otras cuatro personas en una casa detrás de la empresa del padre de Anne en la calle Prinsengracht de  Ámsterdam. Allí comenzó Anne su diario con el que tras la guerra se hizo famosa. Escribió sobre sus experiencias como chica joven y ambiciosa en un pequeño cuartucho. Después, cuando volviera a ser libre, quería ser escritora. Durante dos años la familia supo esconderse de los alemanes, pero entonces fueron delatados y detenidos. Anne murió en 1945, a los quince años, en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen. También su hermana murió allí. Su madre falleció en Auschwitz. Su padre, Otto Frank, sobrevivió al campo y regresó de Polonia.

Tras la guerra, Otto Frank recibió de Miep Gies, una mujer que había ayudado a la familia durante su escondite, un montón de escritos. Eran los diarios de su hija Anne. Se fue con ellos a algunas editoriales, y en 1947 se publicó el diario con el título de Diario de Anne Frank. Se hizo mundialmente famoso en 1955, tras una adaptación estadounidense para el teatro, justo a tiempo de salvar la casa, que estaba en la lista para ser derruida.

> Enlace a Schooltv.nl – Het Dagboek van Anne Frank – Een wereldberoemd boek

Het Dagboek van Anne Frank - Een wereldberoemd boek

[Anne Frank moest tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduiken in het Achterhuis. Tijdens haar verblijf in het Achterhuis schreef Anne haar belevenissen op in een dagboek.]

In mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. Na vijf dagen vechten worden de Duitsers hier de baas. Het leven wordt steeds zwaarder. Vooral voor de joodse Nederlanders. De Duitsers komen met maatregelen die van de joden aparte mensen maken. Joden mogen niet meer fietsen, mogen niet meer in bepaalde winkels komen. Ook moeten de joden een ster op hun kleding dragen, zodat iedereen kan zien dat ze joods zijn. Maar het wordt nog erger. De Duitsers haten de joden zo, dat ze hen oppakken en wegvoeren. Er is maar één oplossing. Onderduiken. Je verbergen.

Anne Frank is ook joods. Ze woont met haar familie in Amsterdam. Ook zij duiken onder. Prinsengracht 263. Dit is het kantoor van vader Frank. Niemand weet dat aan de achterkant van dit huis nog een huis staat: het achterhuis. Dit wordt de schuilplaats van de familie. In het achterhuis houdt Anne een dagboek bij.

Anne wil heel graag schrijfster worden. Ze droomde ervan dat haar boek werd uitgegeven.

Anne heeft de oorlog niet overleefd. Haar dagboek wel. De onderduikers van het achterhuis worden verraden, en weggevoerd naar het concentratiekamp. Hier wordt Anne ziek en sterft in maart 1945, een paar maanden voor het einde van de oorlog. Otto, de vader van Anne, die de oorlog wel heeft overleefd, heeft de wens van zijn dochter vervuld. Het dagboek werd uitgegeven. Het is wereldberoemd geworden.

El diario de Anne Frank - Un libro famoso en todo el mundo

[Durante la Segunda Guerra Mundial, Anne Frank tuvo que esconderse en ‘la casa de atrás’. Durante su estancia en la casa de atrás Anne escribió sus vivencias en un diario.]

En mayo de 1940 Alemania invade Holanda. Tras cinco días de lucha los alemanes se hacen con el poder. La vida se hace cada vez más dura. Sobre todo para los judíos holandeses. Los alemanes promulgan medidas que hacen de los judíos gente diferente. Los judíos ya no pueden ir en bicicleta, ya no pueden entrar en determinadas tiendas. También tienen que llevar una estrella de David en la ropa, para que todo el mundo pueda ver que son judíos. Pero aún empeora más. Los alemanes odian tanto a los judios que los detienen y deportan. Solo hay una solución: esconderse.

Anne Frank también es judía. Vive con su familia en Ámsterdam. También ellos se esconden. Prinsengracht 263. Allí está la oficina del padre de los Frank. Nadie sabe que en la parte de atrás de esta casa hay otra casa: ‘la casa de atrás’. Esta se convierte en el escondite de la familia. En la casa de atrás Anne escribe un diario.

A Anne le gustaría ser escritora. Soñaba con que su libro se publicase.

Anne no sobrevivió a la guerra. Su diario sí. Los que se escondían en la casa de atrás son delatados y deportados al campo de concentración. Aquí Anne enferma y muere en marzo de 1945, algunos meses antes del final de la guerra. Otto, el padre de Anne, que sí sobrevivió a la guerra, ha cumplido el sueño de su hija. El diario se publicó. Se ha hecho famoso en todo el mundo.

De Duitse inval in Nederland (1940) - La invasión alemana de los Países Bajos (en inglés)

1945: Welcome boys! Amsterdam bevrijd en einde (oude filmbeelden) - 1945: Welcome boys! La liberación de Ámsterdam y el fin (imágenes de películas antiguas)