[NL-E] De Canon – Vincent van Gogh

Vincent.1
Vincent van Gogh in 1866

Vincent.2
De aardappeleters - Los comedores de patatas (1885)

Vincent.8
Vaas met twaalf zonnebloemen -
Jarro con doce girasoles (1888)

Vincent.3
Het gele huis - La casa amarilla (1888)

Vincent.6
De slaapkamer - El dormitorio de Arlés (1888)

Vincent.4
Zelfportret met verbonden oor -
Autorretrato con oreja vendada (1889)

Vincent.7
Zelfportret - Autorretrato,
invierno de 1889

Vincent.5
De sterrennacht - La noche estrellada (1889)

> Enlace a ‘De canon van Nederland – Vincent Van Gogh (1853-1890): De moderne kunstenaar’

De canon van Nederland  - Vincent Van Gogh (1853-1890): De moderne kunstenaar

Ieder jaar komen bijna anderhalf miljoen bezoekers naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Tussen de tachtig en negentig procent van die bezoekers komt uit het buitenland. De Nederlandse schilder Vincent van Gogh is wereldberoemd.

Tijdens zijn leven, in de negentiende eeuw, was dat nog niet zo. Van Gogh had een moeilijk leven, met veel onrust, liefdesverdriet en geldzorgen. Wanhoop hierover dreef hem tot zelfmoord. Pas na zijn dood begon zijn ster te rijzen. Aan de ene kant was dat vanwege zijn schilderijen, want die zijn krachtig, kleurig, eigenzinnig. Veel mensen, van alle leeftijden, vinden zijn werk mooi. Aan de andere kant zijn mensen geïnteresseerd in het levensverhaal van Van Gogh. Hij is het schoolvoorbeeld geworden van de even geniale als eenzame kunstenaar.

Van Gogh werd in 1853 in het Brabantse dorp Zundert geboren en reisde op jonge leeftijd al veel door Nederland en Europa. In 1885 maakte hij in Nuenen het beroemde schilderij 'De aardappeleters', een somber portret van een boerenfamilie. Het jaar daarop ging hij naar Parijs. Zijn broer Theo, die daar kunsthandelaar was, liet hem schilderijen en tekeningen zien van de impressionisten, schilders die verfijnder omgingen met licht en kleur dan hij gewend was. Ook raakte Vincent onder de indruk van Japanse prenten.

In 1888 huurde hij een atelier in Zuid-Frankrijk: het 'Gele Huis' in Arles. Aan zijn zus Wil schreef hij dat de uitbundige natuur van het Zuiden vroeg om een nieuwe manier van schilderen: 'Absoluut kleurig: hemelsblauw, roze, oranje, vermiljoen, hoog geel, heldergroen, helder-wijnrood, violet'. Hij maakte landschappen en, omdat hij geen geld had voor een model, veel zelfportretten.

De Franse kunstenaar Paul Gauguin kwam bij hem logeren, maar ze kregen ruzie. Van Gogh raakte zo in de war dat hij Gauguin bedreigde met een scheermes; even later sneed Van Gogh, per ongeluk of expres, een stuk van zijn eigen linkeroor af. Op sommige zelfportretten zie je hem dan ook met zijn oor in het verband. Van Gogh kreeg steeds meer last van zenuwziekte, hij liet zich een tijd opnemen in een psychiatrische inrichting, waar hij beroemde schilderijen maakte van cipressen en de sterrennacht. Op 27 juli 1890 liep hij een korenveld in en schoot zichzelf in de borst. Hij overleed twee dagen later.

Tegenwoordig is Vincent van Gogh zo'n gewaardeerde kunstenaar dat zijn werk over de hele wereld in musea hangt en veel geld waard is. Een portret van de cabazin in Arles, 'L'Arlésienne', werd in 2006 in New York geveild voor 40,3 miljoen dollar (33,9 miljoen euro). Dat is vergelijkbaar met de prijs van een Boeing 737 passagiersvliegtuig.

El canon de Holanda  - Vincent Van Gogh (1853-1890): El artista moderno

Cada año llegan casi millón y medio de visitantes al Museo Van Gogh de Ámsterdam. Entre el ochenta y el noventa por ciento de esos visitantes vienen del extranjero. El pintor holandés Vincent van Gogh es famoso en todo el mundo.

Durante su vida, en el siglo diecinueve, no era aún así. Van Gogh tuvo una vida difícil, con mucha agitación, mal de amores y preocupaciones financieras. La desesperación acerca de esto le llevó al suicidio. Solo tras su muerte su estrella comenzó a ascender. Por un lado fue a causa de sus cuadros, porque tienen fuerza, colorido, carácter propio. A mucha gente de todas las edades le gustan sus cuadros. Por otro lado, la gente está interesada en la historia vital de Van Gogh. Se ha convertido en el ejemplo clásico del artista tan genial como solitario.

Van Gogh nació en 1853 en el pueblo brabanzón de Zundert y viajó mucho ya de joven por Holanda y Europa. En 1885 realizó en Nuenen el famoso cuadro 'Los comedores de patatas', un retrato sombrío de una familia de campesinos. Al año siguiente fue a París. Su hermano Theo, que era marchante allí, le mostró cuadros y dibujos de los impresionistas, unos pintores que trataban la luz y el color de forma más refinada de lo que él estaba acostumbrado. También quedó Vincent impresionado por los grabados japoneses.

En 1888 alquiló un taller en el sur de Francia: la 'Casa Amarilla' de Arlés. A su hermana Wil le escribió que la naturaleza efusiva del sur pedía una nueva manera de pintar: 'Absolutamente colorida: azul celeste, rosa, naranja, bermellón, amarillo limón, verde brillante, rojo vino brillante, violeta'. Hacía paisajes y, como no tenía dinero para un modelo, muchos autorretratos.

El artista francés Paul Gauguin fue a alojarse en su casa, pero se enfadaron. Van Gogh estaba tan fuera de sí que amenazó a Gauguin con una navaja de afeitar; algo más tarde Van Gogh se cortó, por accidente o a propósito, un trozo de la oreja izquierda. En algunos retratos se le ve así con una venda en la oreja. Van Gogh sufría cada vez más de los nervios, consintió por un tiempo en internarse en una clínica psiquiátrica, donde realizó cuadros famosos de cipreses y la noche estrellada. El  27 de julio de 1890 se metió en un campo de trigo y se disparó en el pecho. Falleció dos días más tarde.
 

Actualmente Vincent van Gogh es un artista tan apreciado que su obra cuelga en museos de todo el mundo y cuesta mucho dinero. Un retrato de la dueña del bar de Arlés, 'La arlesiana', se subastó en 2006 en Nueva York por 40,3 millones de dólares (33,9 millones de euros). Eso es comparable con el precio de un avión de pasajeros Boeing 737.

Vincent van Gogh - Canon-clip groep 5 & 6

Vincent van Gogh had een zwaar leven vol geldzorgen, moeilijkheden, ruzies en liefdesverdriet. Vanaf het begin mislukte alles wat ie deed. Hij zwierf van de ene school naar de andere, van het ene baantje naar het andere, en niets ging goed. Pas laat ontdekte hij dat hij wilde schilderen. Hij kwam terecht in Parijs, waar hij bevriend raakte met andere schilders. Later ging ie naar Zuid-Frankrijk waar het leven rustiger en goedkoper was.

Vincent van Gogh had al vroeg last van sombere buien en hij leed ook nog aan een slopende ziekte. Het gebrek aan succes maakte hem wanhopig. Aan het einde van zijn leven werd hij verpleegd in een inrichting. Hij schoot een kogel in zijn borst toen hij pas 37 was. Voor de schilderijen van Vincent van Gogh worden nu miljoenen betaald, maar de schilder zelf moest aldoor om geld vragen aan zijn broer Theo, die een kunsthandel had. Het lukte Theo precies één keer een schilderij van Vincent te verkopen.

- Zegt de naam Vincent van Gogh jou iets?  - Nee * Hij had iets… bergen, denk ik, hele mooie ijsbergen… nee * Vincent van Gogh maakte vooral schilderijen * … nee, dat is het toch niet * Van Vincent van Gogh heb ik zelf niet zo veel platen of schilderijen van gezien, maar ik vind hem wel een hele mooie schilderaar en een kunstenaar.

- Wat is een kunstenaar? - Een kunstenaar, ja, iemand die mooie dingen maakt, nou ja, mooi hoeven ze niet per se te zijn maar… * iemand die schildert * en standbeelden zie ik ook heel vaak * een beeldhouwer, soms ook nog een schrijver * het zijn meestal mannen wat ik zie, nooit vrouwen schilderen * je bent pas kunstenaar als je iets echt goeds kan * als je echt beroemd wordt door je kunst, dus door je schilderijen of wat je gemaakt hebt

- Moet kunst door iedereen mooi gevonden worden? - Ja * Het is bijna onmogelijk om iets te maken wat iedereen mooi vindt maar, kijk, […] de ene heeft een andere smaak voor wat dan ook * voor veel mensen is het iets heel leuks en iets belangrijks en voor sommige andere mensen… vinden er niets aan want ze denken dat ze er gewoon niets aan leren. * Je moet ervan houden of je moet er niet van houden

- Wanneer is iets kunst? - Als je het met je eigen hart hebt gemaakt * Als iets heel mooi is en er veel kleuren erin zitten * Als het bepaalde dingen bij jou oproept * Als het door een echte schilder is gemaakt

- Welk schilderij van Van Gogh vind jij bijzonder en waarom?

Vincent van Gogh - Canon-clip grupo 5 & 6

Vincent van Gogh tuvo una vida difícil llena de preocupaciones financieras, dificultades, enfrentamientos y desengaños amorosos. Desde el principio salió mal todo lo que hizo. Fue de un colegio a otro, de un trabajo a otro, y nada salía bien. Solo después descubrió que quería pintar. Se dirigió a París, donde se hizo amigo de otros pintores. Luego se fue al sur de Francia, donde la vida era más tranquila y más barata.

Vincent van Gogh sufrió desde temprano de un humor sombrío y además sufría de una enfermedad agotadora. La falta de éxito le desesperaba. Al final de su vida estuvo internado en un centro psiquiátrico. Se disparó un tiro en el pecho cuando tan solo tenía 37 años. Por los cuadros de Van Gogh se pagan ahora millones, pero el propio pintor tuvo que pedir continuamente dinero a su hermano Theo, que era marchante. Theo solo consiguió una vez vender un cuadro de Vincent.

- ¿Te dice algo el nombre de Vincent van Gogh?  - No * Tenía algo… montañas, creo, unos icebergs muy bonitos… no * Vincent van Gogh hizo sobre todo cuadros * … no, no se trata de ese * De Vincent van Gogh no he visto tantas láminas o cuadros, pero me parece un pintoreador muy bonito y un artista.

- ¿Qué es un artista? – Un artista, bueno, alguien que hace cosas bonitas, bueno, tampoco tienen que ser necesariamente bonitas pero… * alguien que pinta * y también veo a menudo esculturas * un escultor, a veces también un escritor * son casi siempre hombres los que veo, nunca mujeres que pintan * eres un artista solo si puedes hacer algo bien * si te haces verdaderamente famoso por tu arte, o sea por tus cuadros o lo que hayas hecho.

- ¿Tiene el arte que gustarle a todo el mundo? - Sí * Es casi imposible hacer algo que le guste a todo el mundo, pero, mira, […] el uno tiene un gusto distinto para lo que sea * para mucha gente es algo muy bonito y algo importante y para otra gente … no les dice nada porque piensan que sencillamente no aprenden nada con ello * Te tiene que gustar o te tiene que no gustar.
 

- ¿Cuándo es algo arte?- Cuando lo has hecho con tu propio corazón * Cuando algo es muy bonito y tiene muchos colores * Cuando evoca determinadas cosas dentro de ti * Cuando lo ha hecho un auténtico pintor

- ¿Qué cuadro de Van Gogh te parece especial y por qué?