Dean Bowen – Allisons Mindmap (2015) (Carmen Clavero Fernández)

Dean Bowen

.deanbowen (1984) is dichter en performer. Hij publiceerde eerder op Samplekanon en Hard//Hoofd, in onder andere nY en Kunsttijdschrift Vlaanderen, en verwierf faam op vele binnenlandse en internationale podia om zijn buitengewoon bezielde voordracht. In 2015 won hij de Van Dale SPOKEN Award in de categorie poëzie en eerder dit jaar leverde zijn debuut hem een nominatie op voor de C. Buddinghprijs voor het beste debuut.

Als schrijver is hij vooral bezig de dynamiek van de samengestelde identiteit te onderzoeken en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van zowel een politieke als een maatschappelijke positionering. Hiervoor zet hij het gedicht in als instrument en als een democratische ruimte om die meerstemmigheid te kunnen vangen.

Op 26 januari, verscheen Bokman, het debuut van dichter Dean Bowen. In Bokman graaft hij vergeten geschiedenissen op en ontleed hij de structuren die ons politieke bewustzijn onderdrukt houden. Zo ontrafelt hij op magnifieke wijze zijn eigen erfenissen die zich op verschillende continenten afspelen.

Hoe verhoud je je tot de mechanismen die politiek en maatschappelijk aan alle kanten druk uitoefenen op het individu?

Lyrisch, bevlogen, mededogend, woedend – een dieppersoonlijke zoektocht die universele patronen blootlegt en vele stemmen aan het woord laat.

uit: http://www.deanbowen.nl/#home

Dean Bowen

.deanbowen (1984) es un poeta y performer. Publicó anteriormente en las plataformas ‘online’ Samplekanon y Hard//Hoofd, y entre otras en nY y Kunsttijdschrift Vlaanderen, y se hizo famoso en muchos podios nacionales e internacionales por sus lecturas extraordinariamente entusiastas. En 2015 ganó el premio ‘Van Dale SPOKEN Award’ en la categoría de poesía y a comienzos de este año 2018 su debut le valió una nominación para el premio ‘C. Buddinghprijs’ al mejor debut.

Como escritor se dedica sobre todo a investigar la dinámica de las identidades mixtas y cómo estas se comportan en relación a un posicionamiento tanto político como social. Para ello sitúa al poema como instrumento y como un espacio democrático en el que atrapar esa pluralidad de voces.

El 26 de enero se publicó Bokman, el debut del poeta Dean Bowen. En Bokman desentierra historias olvidadas y analiza las estructuras que mantienen oprimida nuestra conciencia política. Así desentraña de forma extraordinaria sus propias herencias que tienen lugar en diversos continentes.

¿Cómo te relacionas con los mecanismos que tanto en lo político como en lo social ejercen presión por todos lados sobre el individuo?

Lírico, inspirado, compasivo, furioso – una profunda búsqueda personal que revela patrones universales y permite hablar a muchas voces.

Dean Bowen – Allisons mindmap

 

i/


en ze vragen me wie...

dus spreek ik van een jongen, nee ik spreek van een lichaam dat
het tussenin balanceert niet in staat aan de politiek van het bestaan
te ontsnappen
ik zeg ze dat ik weet
hoe een enkele druppel bloed de aarde revitaliseert tot die openbreekt om
ruimte te maken voor de stemmen van onze voorvaders, ontkent
hoe geweld geërfd wordt door dichters, zoals de rouw mijn huid bewoont
als kankerachtige bomen Stellenbosch

hoe ik mijzelf rond dit trauma wikkel omdat het gebouwd is op de rug van
vrouwen, omdat het altijd gebouwd is op de rug van vrouwen die hun
zonen willen sparen
ik vertel ze over intimiteit die continenten overspant een enkele rug delend
omdat we de pagina's uit dit boek delen, heilig, en dat ik niet in god geloof

er zijn grenzen aan mijn verbeelding.

en ik verdrink alweer in deze naamloze stemmen die me toespreken in
het Nederlands, Afrikaans, Xhosa, Engels en zoveel meer. opbouwen is
je lichaam opofferen, een fundering zijn voor het helen van jouw kinders
kinderen en hier ben ik

komen opdagen

 

ii/

 

ze vragen mij wat...

en ik vertel ze hoe herinneringen ontvouwen in heilige ruimten en de
schaduw van een leeuwenkop
zeg ze dat weerstand een ruw oppervlak is ontworteld
uit de botten van samengevoegde stammen
wat wil zeggen de bladzijde van een dichter
wat wil zeggen dat weerstand geboren is vanuit het kerkhof archief uit ons DNA geëtst

de vele manieren waarop wij onszelf een verleden maken en spreken over
dekolonisatie, bevestigen de claims die onze geesten opeisen, onze harten, onze
zielen, de essentie en dit beest draagt vele namen

het heet verkrachting
en het heet paswetten
en het heet kogel en zwart gevaar
en het heet wit
het heette altijd al wit

het noemde ons zwart of gekleurd
en het draagt de naam van 7000 kinderen
tot arbeid gedwongen
en
ik vraag me af

wanneer wordt een gedicht een zelfmoordbrief, grafrede
wanneer wordt een keel een wensput

ik biecht het op, ik tastte mijn tong aan met zout water rouwend op de drempel
van een faculteit gebouwd op gestolen vlakten
te vroeg om die exodus van zwarte lichamen te aanschouwen

ik zeg ze dat ik mijn lichaam kantel om niet te overvloeien

 

iii/

 

ze vragen mij waarom...

en ik wijs naar een verkeersbord dat herkenbaar is in mijn natuurlijke
geadopteerde tongval
een taal die altijd een manier vond om mijn onbekende verwarring te Anderen
maar het resoneert zo goed in mijn pijnreceptoren

ik spreek van een schuld die ik kom innen
een herinnering die is ingebed in de stilte van het gebed van een moeder

ik vertel ze van de schaamte die ik voel over mijn falen niet-westerse namen te
onthouden. het spijt me
het spijt me

 

iv/

 

en ze vragen mij waar...

en ik claim geen land
weiger de mechanismes van een geteisterde geest te reproduceren
leer de rituelen van de instanties die goddelijkheid schonken
aan onze uitwissing af

ik mompel een oud adagium
iets over klokken en huizen
zeg ze
niet waar ik vandaan kom maar waar ik hoor
omdat
ik van deze gemeenschappen ben op mijn netvlies gebrand
zodat ik ze kan zien als ik vrees voor mijn leven
wanneer ik vrees voor het jouwe

ik ben van de gronden van Rotterdam en Paramaribo en Linden en Kaapstad

elke thuis is een schoot die een nieuwe mij baart

 

v/

 

ze vragen mij wanneer...

en ik zeg ze dat ik het niet weet
dat ik het ritme van een continu veranderende soort niet ken
niet weet hoe lichamen te coderen voorbij hun oorspronkelijke implicaties
ik geloof dat het de tijdspanne is tussen wanneer een gebalde vuist
in protest een wapen wordt, of een reden om te rennen, te sterven,
om weinig meer te zijn dan een minzame vermelding in een krant
een oprakelend gesprek tussen vrienden
of een gedicht

ik wil geloven dat de tijd zal leren maar de tijd heeft eerder gelogen,
heeft een begin van de geschiedenis gegeven van het land
van de eerste mensen op 6 april 1652

ontdekking als plundering
een geschiedenis kan een verraderlijk ding zijn

 

vi/

 

en ze vragen ons hoe...

en we antwoorden

zo

Dean Bowen – mapa mental de Allison

 

i/

 

y me preguntan quién…

pues les hablo de un chico, no, hablo de un cuerpo que
negocia el intermedio incapaz de escapar de la política de la existencia
les digo que sé
cómo una sola gota de sangre revitaliza la tierra hasta liberarla y
hacer sitio a las voces de nuestros ancestros, negadas
cómo los poetas heredan la violencia, al igual que el luto que habita en mi piel
como los árboles cancerosos en Stellenbosch

cómo me envuelvo en este trauma porque fue construido en la espalda de
mujeres, porque siempre se construye en la espalda de mujeres que a sus
hijos quieren salvar
les cuento que la intimidad abarca continentes que comparten una sola espalda
porque nosotros compartimos las páginas de este libro, sagrado, y que no creo en dios

mi imaginación tiene sus límites.

y me ahogo de nuevo en estas voces sin nombre que me hablan en
neerlandés, afrikáans, xosa, inglés y tantas más. construir significa
sacrificar tu cuerpo, ser los cimientos para curar a los hijos
de tus hijos y aquí estoy yo

presente

 

ii/

 

me preguntan qué…

y yo les cuento cómo las memorias se despliegan en lugares sagrados y la
sombra de una cabeza de león
les digo que la resistencia es una superficie rugosa desarraigada
de los huesos de amontonadas tribus
lo que quiere decir la página de un poeta
lo que quiere decir que la resistencia nace del archivo del cementerio grabado en nuestro
ADN

las muchas formas en las que nos contamos un pasado y hablamos sobre descolonización,
afirmando las alegaciones que reivindican nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas,
la esencia y esta bestia tiene muchos nombres

se llama violación
y se llama ley de pases
y se llama bala y amenaza negra
y se llama blanco
siempre se ha llamado blanco

nos llamaba negros o de color
y tiene el nombre de 7000 niños
forzados a trabajar
y
me pregunto

cuándo un poema se convierte en una nota de suicidio, elegía
cuándo una garganta se convierte en un pozo de los deseos

lo confieso, corrompí mi lengua con agua salada lamentando en el umbral
de una facultad construida en llanuras robadas
demasiado pronto para presenciar el éxodo de cuerpos negros

les cuento que inclino mi cuerpo para evitar desbordarme

 

iii/

 

me preguntan por qué…

y apunto a una señal de tráfico que es reconocible en mi adoptado
idioma nativo
una lengua que siempre ha encontrado la manera de alterar mi desconocida confusión pero que
resuena muy bien con mis receptores de dolor

hablo de una deuda que he venido a cobrar
una memoria incrustada en el silencio de la plegaria de una madre

les hablo de la vergüenza que siento porque fracaso al recordar nombres no
occidentalizados. lo siento
lo siento

 

iv/

 

y me preguntan dónde…

y no reclamo ninguna tierra
rehúso reproducir los mecanismos de un espíritu afligido
desaprendo los rituales de las instancias que concedieron divinidad
a nuestra supresión

murmullo un viejo adagio
algo sobre campanas y casas
les cuento
no de dónde vengo, sino adónde pertenezco
porque
soy de estas comunidades marcadas a fuego en mi retina
para poder verlas cuando temo por mi vida
cuando temo por la tuya

soy de las tierras de Róterdam y Paramaribo y Linden y Ciudad del Cabo

cada hogar es un vientre dando a luz a un nuevo yo

 

v/

 

me preguntan cuándo…

y les digo que no lo sé
que desconozco el ritmo de una especie en continua evolución
que no sé cómo codificar cuerpos más allá de sus implicaciones iniciales
considero que es el lapso de tiempo entre un puño cerrado
en protesta y su trasformación en arma, en una razón para huir, para morir,
para ser poco más que una condescendiente mención en el periódico
una conversación entre amigos que rememoran
o un poema

quiero pensar que el tiempo lo dirá, pero el tiempo ha mentido en el pasado,
ha atribuido a la historia de la tierra de las primeras gentes su comienzo en
el 6 de abril de 1652

descubrimiento como expoliación
una historia puede ser una cosa traicionera

 

vi/

 

y nos preguntan cómo…

y nosotros contestamos

así

 

[Traducción de Carmen Clavero Fernández]

Mapa mental de Carmen (por Carmen Clavero Fernández)

 

Y me preguntan quién…
me preguntan qué…
me preguntan por qué…

La gente me sigue preguntando. Han pasado ya tres años y la pregunta nunca cambia. Da igual que esté rellenando el papeleo para mi matrícula en la universidad, o haciendo un examen oral para determinar mi nivel de idioma, o buscando piso, trabajo o que simplemente este contándole mi vida a alguien. Siempre la misma pregunta: ¿por qué estudias neerlandés? Siempre la misma respuesta: ¿y por qué no?

Decidí aprender este bonito idioma después de vivir un año en la ciudad de Lieja, en la parte francófona de Bélgica. Me enamoré de ese pequeño país, de su cultura y de sus gentes. Además, estaba a punto de empezar mi tercer año de estudios en traducción e interpretación y necesitaba elegir una tercera lengua. ¿Italiano? ¿Portugués? ¿Alemán? No. No, porque no eran diferentes, y yo quería ser un poco diferente, especial si cabe. Entonces tuve la gran suerte de que en la Universidad de Salamanca se impartiesen cursos de neerlandés y de que hubiese gente que, como yo, respondía: ¿y por qué no? Estudié neerlandés en España, Portugal, Bélgica y Holanda; y mi Trabajo de Fin de Máster, con el que obtuve una Matrícula de Honor, consistió en un análisis en profundidad de un texto de una escritora flamenca. Además, como traductora neerlandés-español, he traducido una obra de teatro y un libro, y el pasado noviembre tuve la gran suerte de participar en el festival de música y literatura Crossing Border 2018. Con todo esto pude enseñarle a todos los que me hicieron aquella pregunta que el neerlandés merece la pena, que su literatura está a la altura de cualquier otra y que sus poetas y escritores tienen y deben ser traducidos.

me preguntan cuándo…
y me preguntan dónde…

Hice mis maletas el 30 de octubre y el 31 llegué a La Haya para participar en Crossing Border, un festival internacional que se celebra anualmente desde 1993. Al festival asisten escritores, editores, músicos y todo tipo de personas interesadas en la literatura y la música. El proyecto de blogs y traducción The Chronicles consiste en presentar cómo se vive el festival a través de los ojos de una serie de jóvenes escritores. Los escritores redactan un blog personal cada día y estos se publican y son traducidos por un grupo de traductores noveles. Este año tuve la oportunidad de traducir a contrarreloj los textos del poeta holandés Dean Bowen, del cual hablaré más adelante. He aquí una muestra de su trabajo en prosa:

Literatuur is een belangrijke zaak. Ik weet dit door de toon waarmee men erover spreekt. De serieusheid in de gezichten als men luistert naar voordrachten. Het ernstig instemmend knikkende hoofd wanneer een schrijver tijdens een interview iets zinnigs heeft gezegd. Ik vraag me wel eens af of ze weten dat wij, de schrijvers, maar doen alsof. Doen alsof we weten wat te zeggen. Doen alsof we antwoorden hebben op de gekunstelde vragen van de zoveelste interviewer die zelf ook bewust is van het gevaar van de herhaling. Soms is het te waarderen. De manieren waarop ze de taal weten te buigen en kneden om alsnog uit te komen bij een versie van: ‘Dus waar haal je je inspiratie vandaan?’  [Dean Bowen, blog 3]

El resto de sus textos, así como mis traducciones, están publicados en la página oficial de The Chronicles. Este es un enlace a su primer blog: http://thechronicles.eu/descubro-lo-que-significa-caerse-hacia-delante/?edition=36&main_story=3998

Pero esto no es todo: The Chronicles también incluye una estancia en la Translatorshuis Amsterdam, donde cada traductor trabaja de cerca con un mentor para traducir las obras de sus escritores asignados. Esto se conoce como la Vertalersfabriek y consiste en dos intensas semanas en las que mis compañeros y yo traducíamos mañana, tarde e incluso alguna noche. Las cápsulas de café que se consumieron en aquella casa podrían llenar un estadio de fútbol.

No es tan horrible como podría parecer. De hecho, uno de los escritores de The Chronicles, el argentino Mauro Libertella, relató una divertida anécdota en uno de sus blogs:

Ayer presencié una escena conmovedora. Cuatro traductores de nuestro grupo se juntaron en uno de los pasillos del teatro en el que discurre la mayor parte del festival e intercambiaron figuritas neuróticas sobre cómo fue la experiencia de traducir los primeros textos para este blog. Fue una auténtica sesión de terapia [...] La traducción es una esclavitud, un sacerdocio: los traductores están atados al texto en el que están trabajando de un modo casi dramático. Eso entendí escuchándolos hablar. A uno se lo veía conflictuado porque llevaba cuatro horas tratando de encontrarle la vuelta a una palabra; otro sufría (sufría de verdad, el buen hombre estaba mal) porque había tenido que soltar el texto luego de la séptima lectura. Creo que tenemos que aprender mucho de los traductores, sobre todo como lectores. Aunque, al mismo tiempo, me pregunto: ¿Se puede vivir así? ¿se puede estar tan cerca del objeto de nuestra obsesión sin quemarnos?  [Mauro Libertella, blog 3]

Sí, sí se puede. Yo describiría la traducción más bien como un sufrimiento disfrutado. En ocasiones la obsesión se convierte en un amor-odio que, cuando terminamos, hace que nos sintamos vacíos: ¿y ahora yo qué hago? ¿qué hago yo ahora sin nada para traducir?

.deanbowen

Dean Bowen es mucho más que un poeta. Además de psiconauta, también es un artista, un actor y un explorador. Explora tanto el universo como la mente, así como la composición y la dinámica de la identidad y su relación con la situación política y social del pasado y de la actualidad. Su primer libro de poesía, Bokman, recoge una serie de poemas en los que se saborea su pasión, enfado, miedo y reivindicación. En Bokman se tratan temas como la esclavitud, el colonialismo, la opresión y la emigración. Dean Bowen evoca historias olvidadas y permite que, no solo su voz, sino también las de muchos otros, hablen a través de sus versos, en especial gracias a su colección de poemas al final del libro, en los que se mezclan voces alemanas, francesas, árabes, rusas y muchas más. Con su poesía destruye, juega y reinventa la lengua neerlandesa y su gramática, creando un nuevo lenguaje que fluye por sus versos.

Todo esto supone que la traducción de su obra se complique, pero también hace que el traductor se sumerja de lleno en la lectura para intentar descifrar cada uno de esos elementos característicos del autor. La problemática se extiende todavía más si tenemos en cuenta que se trataba de la primera vez que yo traducía poesía. Gracias al programa The Chroniles y a la Vertalersfabriek, pude trabajar de cerca con el traductor y poeta Jan de Jager, que me enseñó que traducir poesía es otra historia. Es un mundo. Para traducir a Dean llevamos a cabo un proceso de dos complicados y extensos pasos: 1) entender y descifrar el contenido, 2) ajustar el “voltaje poético” para no solo traducir, sino crear poesía en otro idioma.

El primer paso es difícil de por sí para cualquier poema de Dean, pues su poesía pretende trasmitir un mensaje profundo en pocas palabras, en ocasiones entrelazadas sin aparente sentido y, en otras, seleccionadas cuidadosamente por el poeta. Si, además, añadimos la dificultad del juego con el lenguaje y su gramática, el problema se multiplica. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de hablar con Dean acerca del significado y del contenido de sus poemas y, con sus explicaciones, pudimos acercarnos cada vez más al segundo paso. Partimos de una traducción, digamos, de pocos voltios, en la que se plasmaban las palabras y expresiones de los poemas originales, pero que todavía no había alcanzado el voltaje necesario para poder denominarse poesía en español. Esto era cosa del paso dos.

Y la pregunta del millón: ¿cómo se crea poesía en otro idioma? ¿en español? El primer factor parece ser el tiempo. Jan y yo comentamos que puede resultar un tanto arrogante traducir en menos de un mes un poema en el que el autor invirtió más de ocho. Hace falta tiempo para reflexionar, dejar que el texto repose, que la mente se renueve y que surja poesía. El segundo factor son listas interminables de sinónimos, en las que intentamos encontrar la palabra o la expresión perfecta que encajase, que fuese poética, que transmitiese el significado, que rimase o que crease aliteraciones; o todo lo anterior a la vez. Y de sinónimos pasar a antónimos, y de antónimos a significados, y del significado al sinónimo de nuevo. Dar vueltas y vueltas, retorcer el lenguaje y buscar hasta debajo de las piedras, hasta que encuentras esa palabra que hace que tu cara se ilumine de felicidad: ¡remendar! ¡es perfecta! El tercer factor es irse. Irse y dejar que la mente cree poesía y soluciones traductológicas lejos de la pantalla del ordenador, lejos de Bokman. Darle vueltas a todos esos versos que todavía necesitan un ajuste del voltaje poético, a todas esas palabras que aún no nos han hecho sonreír. Y por último: volver y releer, leer en alto. Jan y yo aprendimos que la poesía de Dean Bowen tiene que leerse en alto, tiene que sentirse y sonar de una manera particular. Así, nos convertimos nosotros también en artistas, escenificando y calcando a Dean, dándole una nueva voz en español.

Hace más de un mes que terminó la Vertalersfabriek; hace más de un mes que sigo pensando en cómo traducir determinados versos, determinadas palabras. El traductor de poesía necesita vocación y pasión, así como una pizca de magia. El traductor de poesía tiene que ser también (un poco) poeta.

y nos preguntan cómo…
y nosotros contestamos
así